Odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie

Domov / Odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie

História oddelenia:

Oddelenie vzniklo v roku 1975 a od roku 1982 má aj lôžkovú časť. Oddelenie disponuje počtom 13 lôžok ,tč. 9 a 4 zavreté.

Pôsobnosť oddelenia:

Oddelenie poskytuje svoje služby hlavne pre Banskobystrický kraj, ale starostlivosť v rámci FNsP F. D. Roosevelta poskytuje aj pre pacientov z celej Slovenskej republiky.

Stručný popis oddelenia:

Primárom oddelenia je MUDr. Róbert Vilček, ktorý je zároveň aj krajský odborník v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Na oddelení v súčasnosti pracujú traja lekári s plnou kvalifikáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.

Rozsah činnosti oddelenia:

Hlavnou náplňou činnosti je diagnostika, liečba a hodnotenie poškodení zdravia pracujúcich v súvislosti s vykonávanou prácou. Ďalej je to hlásenie a posudzovanie chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci.
Rozsah služieb je široký a zahrňuje aj:

– činnosť pre posudzovanie vhodnosti pracovného zaradenia pracovníkov,
– konzultačnú činnosť pre lekárske a nelekárske inštitúcie /RÚVZ, orgány štátnej správy…/,
– pracovnú zdravotnú službu pre FNsP FDR BB
– plnú konziliárnu činnosť pre ostatné zložky FNsP F. D. Roosevelta ako aj pre praktických lekárov a iných medicínskych špecialistov /cievna chirurgia, neurológia, reumatológia, endokrinológia…/.

Kde nás nájdete:

Ambulancia sa nachádza v poliklinike na 3. poschodí.
Lôžkovú časť nájdete na 11.p. B1.