Postup pri podaní sťažnosti

  Postup pri podaní sťažnosti pacienta/klienta na činnosť FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej FNsP FDR) sa pacientom poskytuje zdravotná starostlivosť v desiatkach medicínskych odborov. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže tak z objektívnych ako aj zo subjektívnych dôvodov vzniknúť situácia, kedy pacient/klient nie je spokojný. V takom prípade má právo dať najavo svoju nespokojnosť okrem iného aj podaním sťažnosti.

  Sťažnosti vo FNsP FDR vybavuje oddelenie kontroly a sťažností (budova riaditeľstva, 5. poschodie, č. dverí 521 a 522), telefón: 048/441 2379, 441 2380.

  1. Podávanie sťažností na činnosť organizačných zložiek a zamestnancov a postup pri ich vybavovaní sa riadi zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a postupom uvedeným v internom predpise – proces 2.STAZ Riešenie sťažností (ďalej len interný predpis).
  2. Sťažnosť je možné podať výhradne v listinnej podobe (písomne) na adrese:
   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
   Námestie L. Svobodu 1
   975 17 Banská Bystrica
  3. Ak sa sťažovateľ dostaví do FNsP FDR osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec FNsP FDR sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej (písomnej) forme vyhotovil. Ak sa dostaví do FNsP FDR osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec FNsP FDR.
  4. Sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.
  5. Sťažnosť adresovaná FNsP FDR musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a podpis sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej za ňu konať.
  6. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.
  7. Sťažnosť môže podať len osoba, ktorej sa sťažnosť týka. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.
  8. V prípade, že sťažnosť nie je zrozumiteľná alebo neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, FNsP FDR je oprávnená písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu. Lehota na poskytnutie spolupráce je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. Pokiaľ sťažovateľ spoluprácu neposkytne, FNsP FDR sťažnosť odloží bez prešetrenia.
  9. Sťažnosti sa vybavujú v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v internom predpise v lehote 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažností alebo odo dňa odstránenia nedostatkov sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty FNsP FDR oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.
  10. Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažovateľovi zaslané písomne.
  11. FNsP FDR sťažnosť odloží bez prešetrenia, ak:
   a/ neobsahuje zákonom stanovené náležitosti (meno, priezvisko, adresa, podpis sťažovateľa),
   b/ je nečitateľná, nezrozumiteľná, resp. z nej nie je zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,
   c/ zistí, že v danej veci konal alebo koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
   d/ sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie,
   e/ od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov,
   f/ ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona,
   g/ ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona,
   h/ ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona,
   i/ sťažnosť bola FNsP FDR zaslaná len na vedomie,
   i/ sťažovateľ neposkytol spoluprácu v zákonom stanovenej lehote,
   j/ sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona,
   k/ sťažovateľ vezme sťažnosť späť pred jej vybavením alebo písomne oznámi, že na jej vybavení netrvá.

  Platné od 1.4.2022