Finančné výkazy

Domov / Nemocnica / Otvorená nemocnica / Finančné výkazy

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica v rámci projetu „Otvorená nemocnica“ sprístupňuje verejnosti prehľad o finančnom hospodárení nemocnice prostredníctvom finačných výkazov:

Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Mesačné správy o hospodárení