II. Neurologická klinika SZU

  Diagnostika a liečba ochorení centrálneho a periférneho nervového systému ako aj nervosvalového spojenia a ochoreniami svalov
  II. Neurologická klinika SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Neurológia ako medicínska disciplína sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení centrálneho a periférneho nervového systému ako aj nervosvalového spojenia
  a ochoreniami svalov.

  Neurologická klinika plní funkciu nadregionálneho diagnostického a liečebného centra. Oddelenie charakterizuje široko zameraná diagnostika, stabilný a vysoko odborne zdatný personál, v rámci oddelenia kompletná škála vysoko špecializovaných neurologických pracovísk. Neurologická klinika je zároveň doškoľovacím pracoviskom v odbore neurológia pred atestáciou I. a II. stupňa tak pre neurológov ako aj psychiatrov, doškoľovacím pracoviskom SZP pre EEG a EP.

  Neurologická klinika je vybraným pracoviskom Ministerstva zdravotníctva SR pre aplikáciu finančne mimoriadne náročných liečiv pre najvyššiu diagnostiku a liečbu Sclerosis multiplex a aplikáciu imunomodulačnej liečby a s liečebnou aplikáciou botulotoxínu. V neurologickej klinike SZU sú organizačne začlenené dve centrá: Centrum pre epilepsiu a Centrum pre diagnostiku a liečbu demyelinizačných ochorení CNS.

  Členenie oddelenia:

  • Ambulantná časť
  • Lôžková časť
  • 57 lôžok z toho 4 neurologická JIS
  • 1 lôžko na nadštandardnej izbe
  • Laboratóriá
  • EMG + magnetická stimulácia
  • EEG vrátane videoEEG a prenosné EEG
  • Evokované potenciály (VEP, BAEP, SSEP)
  • Neurosonologické laboratórium
  • SM centrum

  Centrá pri neurologickej klinike

  1/ Centrum pre liečbu a diagnostiku epilepsie (CLDE)

  A. CLDE je organizačná jednotka zabezpečujúca komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť charakteru IV. typového epileptologického centra.

  B. CLDE zabezpečuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientov s refraktérnou epilepsiou, realizuje video EEG , rozhoduje o epileptochirugickom postupe v rámci v rámci hospitalizácie aj v rámci ambulantnej zložky.

  C. CLDE najmä:

  • vykonáva základné aj aktivované EEG, EEG kdekoľvek pri lôžku prenosným EEG prístrojom
  • vykonáva pokročilé EEG metodiky (video EEG 4, 8, hod . viac dní),
  • vykonáva vyšší stupeň diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky napr. medzi epileptickými záchvatmi a neepileptickými záchvatmi (pseudozáchvatmi),
  • vykonáva vyšší stupeň odborného posúdenia k práceschopnosti, schopnosti viesť motorové vozidlo – k vydaniu vodičského preukazu, noseniu zbraní u pacientov s epilepsiou,
  • vykonáva terapeutické postupy u refraktérnych – farmakorezistentných epilepsií,
  • zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov z celej SR,
  • vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier v rámci postgraduálneho vzdelávania
  • organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou aj medzinárodnou pôsobnosťou,
  • vypracováva návrhy odborných usmernení (guidelines), návrhy k zákonom, napr., vodičský preukaz u pacientov s epilepsiou a pod.

  2/ Centrum pre liečbu a diagnostiku sklerosis multiplex (CLSM)

  A. CLSM je organizačná jednotka zabezpečujúca komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pacientov s demyelinizačným ochorením CNS typu sklerosis multiplex.

  B.CLSM v rámci svojich činností vykonáva multimodalitné neurofyziologické vyšetrenie evokovanými potenciálmi: zrakovými, sluchovými, senzitívnymi a motorickými (VEP, BAEP, SSEP, MEP),

  • CLSM po diagnostickom výbere zabezpečuje a rozhoduje o výbere pacientov na špecializovanú ekonomicky náročnú liečbu (disease modyfying therapy) interferonmi, glatiramer acetátom a monoklonálnymi protilátkami. Ide o činnosť, ku ktorej je potrebný špeciálny zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou,
  • zabezpečuje diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s SM s recidívou,
  • zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov z celej SR,
  • zabezpečuje špecifické nastavovanie a ambulantné podávanie imunomodulačnej liečby s monitorovaním relevantných funkcií,
  • vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier v rámci postgraduálneho vzdelávania,
  • organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou aj medzinárodnou pôsobnosťou,
  • vypracováva návrhy odborných usmernení (guidelines).

  Výskumná a pedagogická činnosť:

  účasť na multicentrických výskumných projektoch, doškoľovanie SZP v EEG
  a evokovaných potenciáloch.

  Vedenie kliniky:

  • Prednostka neurologickej kliniky: MUDr. Martina Martiníková
  • Zástupkyňa prednostky kliniky:
  • Ordinár pre cebrovaskulárne ochorenia: MUDr. Dušan Kanát, PhD.
  • Vedúci lekár lôžkovej časti pre ženy: MUDr. Martina Necpalová – Badinská
  • Vedúci lekár lôžkovej časti pre mužov: MUDr. Jana Kračúnová
  • Vedúci lekár JIS: MUDr. Barbora Garajová
  • Psychológ: PhDr. Martina Kocúrová – Nárožná
  • Vedúca sestra: Mgr. Marta Výbochova
  • Staničné sestry: Agnes Hamranová, Marta Bačkorová

  Významné a jedinečné výkony:

  1. neurologická klinika je pracoviskom pre najvyššiu diagnostiku Sclerosis multiplex a aplikáciu imunomodulačnej liečby – určené MZ SR,
  2. neurologická klinika je špecializovaným pracoviskom pre aplikáciu botulotoxínov,
  3. na pracovisku sa realizuje intravenózna trombolýza. II. neurologická klinika SZU v spolupráci s rádiologickým oddelením je regionálnym koordinátorom neurointervenčných výkonov pri liečbe špecifických typov ischemických CMP.
  4. ako jedno z mála pracovísk v SR poskytuje možnosť videoeeg kontinuálneho monitorovania, a možnosť EEG vyšetrenia kdekoľvek pri lôžku prenosným EEG prístrojom
  5. komplexná diagnostika evokovanými potenciálmi vrátane dermatosenzorickými, objektívnej audiometrie a magnetickej stimulácie,
  6. videodiagnostika extrapyramidových ochorení,
  7. oddelenie zorganizovalo a spoluorganizovalo 10 prestížnych kongresov niektoré aj s medzinárodnou účasťou.