Poslanie, hodnoty, vízia

  Ambulancia chronickej bolesti začala pracovať pri ARO v NsP Banská Bystrica v januári 1989. Rozšírením jej činnosti vzniklo v októbri 1994 prvé Centrum pre štúdium a liečbu bolesti na Slovensku, ktoré pracovalo nepretržite aj s vlastnou lôžkovou časťou 11 rokov. Po etablovaní algeziológie ako samostatného odboru mohlo na jeho základoch v roku 2005 vzniknúť samostatné Algeziologické oddelenie. Na jeho základoch bola vo FNsP FDR Banská Bystrica dňa 30. októbra 2006 zriadená Algeziologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) ako špecializované výučbové zariadenie SZU pre teoretickú a praktickú časť zdravotníckeho vzdelávania v odbore Algeziológia. Od roku 2006 je zároveň sídlom Subkatedry algeziológie pri KAIM Lekárskej fakulty (LF) SZU, realizuje sa tu špecializačná príprava a atestačné skúšky v odbore algeziológia. Ide o jediné samostatné algeziologické oddelenie s lôžkovou časťou na Slovensku schopné poskytovať svoje služby aj najťažším pacientom s chronickou bolesťou formou hospitalizácie. Toto algeziologické pracovisko od jeho vzniku vedie doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD, ktorý je zároveň vedúcim subkatedry algeziológie. V roku 2011 po splnení náročných podmienok na Subkatedre algeziológie LF SZU so sídlom na Algeziologickej klinike LF SZU získal odbor Algeziológia akreditáciu Akreditačnej komisie MZSR. Garantom odboru je vedúci Subkatedry algeziológie LF SZU.

  Náplň činnosti

  Algeziologická klinika SZU sa od svojho vzniku zameriava nielen na komplexnú diagnostickú a liečebno – preventívnu starostlivosť v odbore, ale aj na pedagogickú a vedeckú činnosť. Mnoho rokov je najvyšším konzultačným pracoviskom v odbore liečby chronickej bolesti na Slovensku. Klinika je v súčasnosti priestorove i personálne dostatočne saturovaná a stabilizovaná, pracuje tu 7 lekárov (z toho 4 atestovaní v odbore Algeziológia) a tiež 5 zdravotných sestier. To umožňuje plne sa venovať širokému spektru klinických i pedagogicko vedeckých činností v potrebnom rozsahu. Nakoľko je liečba chronickej bolesti odbor multidisciplinárny, úzko spolupracujeme s neurológmi, psychiatrami, fyziatrami či rádiológmi, ale aj lekármi zo všetkých chirurgických odborov, klinickým psychológom a mnohými ďalšími špecialistami.

  Lekári a sestry kliniky sa každoročne aktívne zúčastňujú odborných algeziologických akcií na Slovensku a v zahraničí. Podieľali sme sa riešení 12 medzinárodných klinických štúdii s tématikou liečby chronickej bolesti. Úzko spolupracujeme s hospicom diecéznej charity v Banskej Bystrici, stáli sme pri zrode Asociácie poskytovateľov hospicovej starostlivosti.

  Personál Algeziologickej kliniky SZU v januári 1995 založil Nadáciu chronickej bolesti, neskôr preregistrovaná na Občianske združenie (OZ) Stop chronickej bolesti, ktoré prispieva k rozšíreniu a rozvoju zdravotníctva, k rozvoju duchovných hodnôt, k ochrane ľudských práv ako i k zlepšeniu prístrojového a materiálového vybavenia pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Podľa možností každoročne daruje FNsP F.D.Roosevelta nevyhnutné technické zariadenia alebo zdravotné pomôcky pre liečbu pacientov trpiacich chronickou bolesťou.

  Techniky liečby

  Naše pracovisko zaviedlo do algeziologickej praxe na Slovensku viacero nových diagnostických a liečbených postupov a techník, ako je prístroj Rebox, vákuumterapiu, techniku tlakových kaudálnych blokád, meranie epidurálnych tlakov pri liečbe pacientov s lumbo-ischiadickým syndrómom a pod. Sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré sa zaoberá implantáciou liekových púmp a od roku 2010 implantáciou spinálnych stimulátorov vybraným pacientom s ťažkými bolesťami predovšetkým po operácii chrbtice.

  Nosné programy pracoviska:

  • Diagnostika chronickej bolesti
  • Liečba nádorovej bolesti
  • Liečba chronických bolestí chrbta a pohybového aparátu
  • Invazívne techniky liečby bolesti
  • Nefarmakologické techniky liečby bolesti

  Pedagogická, výskumná a publikačná činnosť

  Algeziologická klinika SZU v FNsP F.D.Roosevelta pôsobí ako celoslovenská výučbová báza v postgraduálnej výchove algeziológov. Postgraduálne vzdelávanie v odbore liečby bolesti v Banskej Bystrici pre lekárov a sestry sa vykonáva od r.1991. V rámci SZU sa na Fakulte zdravotníckych špecializačnýchštúdií (FZŠŠ) a na Fakulte zdravotníctva (FZ) realizuje v podobe školiacich miest a tématických kuzrov v pregraduálnej aj postgraduálnej forme štúdia. Túto formu vzdelávania v rámci predatestačnej prípravy, ale aj kontinuálneho vzdelávania absolvovalo doteraz viac ako 60 lekárov zo Slovenska aj zahraničia. Na klinike v súčasnosti prebieha aj praktická časť atestácie z algeziológie. Prednosta kliniky prednáša aj študentom Katedry urgentnej medicíny a Katedry ošetrovateľstva FZ Klinickú propedeutiku. Lekári pracoviska taktiež viac rokov vyučovali a vyučujú liečbu akútnej a chronickej bolesti na Strednej zdravotnej škole, pri vzdelávaní zdravotných sestier, ale aj na Univerzite tretieho veku Univerzity Mateja Bela a inde. Pracovníci kliniky sa podieľajú na bohatej publikačnej i prednáškovej činnosti. Lekári pracujúci na našej Klinike odprednášali viac ako 250 prednášok doma i v zahraničí, odpublikovali 102 odborných článkov (aj v zahraničných časopisoch) a kapitol v učebniciach.

  Prevádzka kliniky

  1. Lôžková časť
  sestry: Anna Jandurová, Viera Kresanová
  Telefón pre pacientov: 048/441 3991

  2. Ambulantná časť

  3. Zákroková miestnosť
  Nachádza sa v monobloku B1 na 10.p. Vykonávajú sa v nej všetky invazívne zákroky u hospitalizovaných pacientov. V činnosti je denne v doobedňajších hodinách.

  4. Sekretariát kliniky
  Nachádza sa na 1. poschodí lôžkovej časti nemocnice za kaplnkou. Jeho súčasťou je inšpekčná izba prednostu kliniky. Sekretariát algeziologickej kliniky je súčasne aj sídlom Subkatedry algeziológie FZŠŠ SZU a momentálne aj sídlo predsedu Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, SLS

  5. Inšpekčné izby lekárov a sestier
  Nachádzajú sa na 9. poschodí lôžkovej časti nemocnice B1 vľavo za inšpekčnými izbami lekárov ortopedického oddelenia. Pracovňu tu má aj vedúca sestra kliniky Jana Snopková

  Vedenie kliniky / oddelenia

  doc. MUDr. Igor Martuliak

  Prednosta algeziologickej kliniky, Vedúci oddelenia pre VVaV, Lekár, Vedúci oddelenia

  MUDr. Pavel Schvarcz

  Zástupca prednostu algeziologickej kliniky, Lekár