Kvalita

  Politika kvality, Naša vízia, Naše ciele - komplexná zdravotná starostlivosť pre pacientov.
  Kvalita

  Politika kvality

  „Poslaním nemocnice je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  z disponibilných  zdrojov, s orientáciou na pacienta/klienta za účelom zlepšenia jeho zdravotného stavu a kvality života.“

  Fakultná  nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na úrovni koncovej nemocnice pre spádovú oblasť mesta Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, ako aj celú Slovenskú republiku.

  Naša vízia

  Nemocnica poskytujúca komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých odbornostiach v zmysle zriaďovacej listiny. Nemocnica vnímajúca pacienta ako komplexnú entitu, s jasnými očakávaniami na profesionálnej, morálnej a etickej úrovni vo vzťahu k nemocnici ako takej a obzvlášť  k zdravotníckym zamestnancom.

  Nemocnica využívajúca disponibilné zdroje efektívnym spôsobom, rešpektujúca najmodernejšie  metódy poskytovania zdravotnej starostlivosti, s dôrazom na vedu, výskum a vzdelávanie  zamestnancov, ktorí vnímajú pocit zodpovednosti za „svoju nemocnicu“ so záväzkom plnenia aplikovateľných požiadaviek.

  Nemocnica aktívne pracujúca na zveľaďovaní vzťahov s vnútorným aj vonkajším prostredím.

  Náš cieľ

  Cieľom nemocnice je medicínsky efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti materiálno-technickým vybavením zohľadňujúcim trendy a hospodárske možnosti a kvalitnými zamestnancami, s dôrazom na pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v prostredí fungujúcich procesov, so zreteľom na hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.

  Oddelenie kvality a systém manažérstva kvality

  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta má zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 od roku 2008. Predmetom certifikácie je poskytovanie štandardnej a špecializovanej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej multidisciplinárnej starostlivosti v centrách, orgánových transplantácií vrátane odberu orgánov a tkanív od darcov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárenskej starostlivosti s individuálnou prípravou liekov a súvisiacim poradenstvom. Vykonávanie vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti vo všetkých odboroch zdravotnej starostlivosti. Plnenie štandardov kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta preukázala pri recertifikačnom audite v septembri 2021. Členovia audítorského tímu certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spol. s r.o každoročne preverujú schopnosť FNsP FDR preukázať, že spĺňa príslušné zákonné, regulačné a zmluvné požiadavky a jej schopnosť identifikovať vhodné oblasti pre potenciálne zlepšenie.

  Oddelenia kvality

  • v spolupráci s tímom interných audítorov a manažérmi rizík pravidelne preveruje funkčnosť a efektívnosť zavedených procesov na všetkých lôžkových oddeleniach a klinikách FNsP FDR, ambulanciách a SVALZ–ových pracoviskách,
  • identifikuje nezhody a nedostatky, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • zabezpečuje zber, vyhodnocovanie a analýzu dotazníkov spokojnosti a pripomienok pacientov,
  • prijíma preventívne a nápravné opatrenia na riadenie rizík a príležitostí, ktoré následne implementuje do praxe a preveruje ich účinnosť,
  • riadi dokumentáciu organizácie a zabezpečuje jej sprístupňovanie všetkým zamestnancom FNsP FDR.

  Personálne obsadenie a kontakty:

  Vedúca oddelenia kvality: Ing. Michaela Müllerová
  Tel. 048/4412788

  Manažér kvality: Ing. Barbora Martonová
  Tel. 048/4412342

  Manažér kvality: Mgr. Ľubomíra Jančoková
  Tel. 048/4412342