Oddelenie infektológie

  Komplexná liečebno – preventívnu starostlivosť pacientom so širokou škálou infekčných ochorení
  Oddelenie infektológie

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Oddelenie infektológie poskytuje komplexnú liečebno – preventívna starostlivosť pacientom so širokou škálou infekčných ochorení. Do náplne odboru patria všetky typy nákaz, vrátane špecifických pre tropické, alebo iné endemické oblasti, ktoré však môžu byť zavlečené aj do oblasti mierneho pásma.

  Infekčné choroby a klinické stavy sú spôsobené priamo infekčným agens (vírus, baktéria, pleseň, prvok, červ, eventuálne iný mikroorganizmus) alebo nepriamo jeho produktom – toxínom.

  Oddelenie infektológie má možnosť izolácie pacientov s vysokovirulentnou nákazou (napr. SARS, hemoragické horúčky…), príp. počas krízovej situácie pri použití bojových biologických prostriedkov (napr. antrax, variola, cholera, brušný týfus…).

  V súčasnosti oddelenie disponuje 45 lôžkami a vzhľadom na charakter pracoviska poskytuje služby nielen v rámci fakultnej nemocnice, ale aj v rámci celého Banskobystrického kraja.

  Oddelenie infektológie sa nachádza v Starom nemocničnom areáli (SNA), Cesta k nemocnici 1.

  Lôžková časť

  Lôžková časť má 2 ošetrovacie jednotky umiestnené na 1. a 2. poschodí samostatnej budovy.

  Tel. kontakt:

  • 1. poschodie 048/4335313
  • 2. poschodie 048/4335319

  Návštevné hodiny – podľa epidemiologickej situácie a technických možností oddelenia:

  • Pondelok – Piatok 15:00 – 17:00
  • Sobota, Nedeľa, Sviatok 14:00 – 16:00

  Informácie

  Dieťa do 6 rokov počas hospitalizácie na oddelení infektológie môže sprevádzať jeden sprievodca (matka, otec). Žiaľ, naše kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu. 

  O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci lekár, počas ústavnej pohotovostnej služby službukonajúci lekár, pričom zohľadňuje predovšetkým vek dieťaťa (prednostne prijímame doprovod ku dojčatám) a kapacitné možnosti oddelenia. Sprevádzajúca osoba je povinná dodržiavať zásady prevádzky a hygienicko-epidemiologického režimu. Pri nedodržaní týchto zásad môže byť pobyt sprievodcu predčasne ukončený.

  V prípade potreby lôžka môže byť sprievodca požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu pacienta, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, spacáky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné, a preto Vás prosíme, aby ste o takúto možnosť personál ani nežiadali. Pobyt sprievodcu je v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spoplatnený.

  Ambulantná starostlivosť

  Ambulantná starostlivosť je poskytovaná na 2 všeobecných infektologických ambulanciách na prízemí. Na ambulancii sa vykonávajú prvovyšetrenia, vyšetrenia akútnych stavov, kontroly a dispenzárna starostlivosť. Na vyšetrenie pacientov objednávame na tel. čísle +421484335315 v čase 13:00-14:30 hod., event. na infamb@nspbb.sk

  Ordinačné hodiny: Pondelok - Piatok

  • 07:00 – 08:00 plánované odbery
  • 08:00 – 13:00 vyšetrenia
  • 13:00 – 15:00 administratíva a akútne stavy
  • Obedňajšia prestávka: 12:30-13:30 – v tom čase ambuluje len 1 lekár

  V pondelok sú vyčlenené zvlášť ordinačné hodiny pre detskú infektológiu a očkovanie pacientov v špeciálnych/rizikových skupinách ( MUDr. Tetiana Modynets, MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA)

  • ÚPS: pracovné dni 15:00 – 07:00, víkendy a sviatky 7:00 – 07:00

  Špecializované centrá

  • Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd zamerané predovšetkým na liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C
   Ordinačné hodiny:
   - Streda 08:00 – 14:30 Lekár: MUDr. Eliška Lovrantová, PhD.
   - Štvrtok 08:00 – 14:30 Lekár: MUDr. Valentyna Shandor
  • Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb, ktoré zabezpečuje dispenzarizáciu a špecializovanú liečbu HIV-pozitívnych pacientov
   Ordinačné hodiny: Utorok a Štvrtok 09:00 – 13:30
   Lekári: MUDr. Mária Vachalíková, MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA
  • Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu poskytujúca služby cestovateľom ako aj cudzincom v zmysle prevencie a liečby importovaných nákaz, ambulancia poskytuje služby aj pre cudzineckú políciu
   Ordinačné hodiny: Utorok 08:00 – 14:30 ( je možné dohodnúť aj iný termín podľa aktuálnej situácie)
   Lekári: MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA, MUDr. Milan Gablas, MUDr. Tetiana Modynets

  Návštevné hodiny – podľa epidemiologickej situácie a technických možností oddelenia:

  • Pondelok – Piatok 15:00 – 17:00
  • Sobota, Nedeľa, Sviatok 14:00 – 16:00

  Výskumná, vzdelávacia a školiaca činnosť

  Oddelenie sleduje trendy v diagnostike a liečbe infekčných ochorení, prezentuje vlastné skúsenosti a výsledky na odborných podujatiach a v časopisoch. Pracovníci oddelenia sa podieľajú na výučbe na Fakulte ošetrovateľstva SZU Banská Bystrica. Oddelenie infektológie je doškoľovacím pracoviskom v rámci predatestačnej prípravy v infektológii a niektorých ďalších medicínskych odboroch.