Telemedicína

  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica je súčasťou zavádzania telemedicíny na Slovensku a patríme medzi prvé zdravotnícke zariadenia, ktoré sa podieľajú na jej výskume, vývoji a implementácii.

  Diagnostika a liečba „na diaľku“ je vo svete zavedenou metodikou. Na Slovensku sa možnosti vzdialeného monitorovania životných funkcií u pacientov do roku 2020 takmer nevyužívali. Významným míľnikom bola pandémia COVID-19, ktorá vyvolala potrebu zmeny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Vo FNsP F.D. Roosevelta si silne uvedomujeme potenciál telemedicíny a od roku 2020 sa v spolupráci s partnermi z akademickej pôdy a ďalšími subjektmi vedy a výskumu aktívne uchádzame o granty k financovaniu projektov v danej oblasti.

  Čo to je a ako to prebieha

  Telemedicína umožňuje vzdialený monitoring zdravotného stavu pacienta.

  Ak lekár pacienta na lôžku pred prepustením do domácej liečby, alebo pri návšteve ambulancie –vyhodnotí ako vhodného na vzdialený monitoring – prestaví mu set telemedicínskych prístrojov, vysvetlí používanie a zahrnie ho do programu. Pacienti si nimi merajú svoje funkcie podľa lekárom navrhnutého plánu meraní. Merať si môžu teplotu, saturáciu kyslíkom, tlak, glukózu alebo váhu. Lekár má v systéme k vzdialenému monitoringu k dispozícii namerané hodnoty. Ak hodnota merania nie je evidovaná, resp. ak významne prekračuje stanovený štandardný interval hodnoty, systém umožňuje alert/ upozornenie.

  Aké telemedicínske zariadenia používame:

  • Tlakomer
  • Teplomer
  • EKG
  • Spirometer
  • Oxymeter
  • Glukomer
  • Váha
  • Mobilný HUB

  Telemedicínu využívame v:

  • Hepatológii
  • Internej medicíne
  • Pneumológii
  • Infektógii
  • Neurológii
  • Kardiológii
  • Hematológii

  Výhody telemedicíny

  • Potvrdila predpoklady o benefitoch pre pacienta aj zdravotnícky systém.
  • Tým, že vieme pacienta monitorovať na diaľku, je možné skrátiť jeho hospitalizáciu alebo počet návštev v ambulanciách.
  • Umožnila dôslednejší monitoring pacientov aj v domácom prostredí a vďaka upozorneniam systému na odchýlky nameraných hodnôt, poskytuje možnosť včas zareagovať, pacientovi upraviť liečbu a znížiť tak výskyt komplikácii.
  • potenciál významne napomôcť zdravotníckym zariadeniam zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj napriek nedostatku personálu.
  • Pomáha šetriť náklady.
  • Včasná diagnostika predchádza komplikáciám.
  • Zber štruktúrovaných dát umožňuje presnejšiu diagnostiku a nastavenie liečby.
  • Je jedným z krokov digitalizácie s následným uplatnením prvkov umelej inteligencie.
  • potenciál využitia pri širokom spektre ochorení, kde je vhodný vzdialený monitoring.

  Projekty, výskumy a štúdie

  Nemocnica ukončila 2 vedecko-výskumné projekty telemedicíny, kde vystupovali ako subjekt  zavádzajúci telemedicínu do klinickej praxe. Uvedené projekty, boli finančne podporené výskumnými grantami.

  • Projekt v spolupráci so FEI STU BA: Výskumný projekt APVV (Agentúru na podporu výskumu a vývoja); evidenčné číslo projektu: PP-COVID-20-0101 s názvom „Systém na telemedicínsku diagnostiku klinického stavu pacientov s COVID-19 a iných ochorení s príbuznými príznakmi pre minimalizáciu dopadov pandémie podporený v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020–2021“; Trvanie: 16.9.2020 – 31.12.2021 (udržateľnosť nasledujúcich 5 rokov).
  • Projekt v spolupráci so spol Goldmann Systems: Vedecko-výskumný projekt podporený z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) s označením: OPII-VA/DP/2020/9.4-01 s názvom „Telemedicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotníckeho systému postihnutého pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19“. Trvanie: 18.08.2021 – 31.12.2023 (udržateľnosť nasledujúcich 5 rokov)

  Na rôznych odborných a vedeckých podujatiach už boli publikované viaceré parciálne výsledky, či kazuistiky vychádzajúce zo spracovaných štúdií telemedicínskych dát. 

  Nateraz najvýznamnejší publikačný výstup: Havaj, D.J., Adamcová Selčanová, S., Žilinčanová, D., Skladaný, Ľ., Vnenčáková J. Telemedicine in hepatology – promising solution for our patients? [Telemedicína v hepatológií – perspektívne riešenie pre našich pacientov?]. In Gastroenterologie a hepatologie. 2023, roč. 77, č. 2, s. 130-135, ISSN 1804-7874.