Vzdelávanie

  Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v zdravotníctve je neodmysliteľnou súčasťou ich práce a celého kariérneho postupu lekárov a stredného zdravotníckeho personálu, ako aj administratívnych a technicko-hospodárskych pracovníkov.
  Vzdelávanie

  Naša nemocnica už desaťročia zabezpečuje špecializačné a sústavné vzdelávanie nielen pre svojich zamestnancov, ale tiež vzdeláva lekárov, sestry a iných zdravotníkov z celého Slovenska. Ako jedna z najväčších koncových nemocníc našej krajiny zamestnáva nielen množstvo špičkových lekárov, ale aj stále rastúce množstvo akademických pracovníkov z radov lekárov a sestier. Tí sa vo významnej miere podieľajú na pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti nášho ústavu.

  Nakoľko je FNsP F. D. Roosevelta najväčšou nemocnicou Slovenskej zdravotníckej univerzity, podieľa sa na pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní zdravotníkov predovšetkým na pôde jej fakúlt, a to predovšetkým Lekárskej fakulty so sídlom v Bratislave a Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

  V snahe systematizovať, rozšíriť a metodicky viesť pomerne rozsiahlu vedecko-pedagogickú činnosť v FNsP F. D. Roosevelta sa jej vedenie v roku 2015 rozhodlo vytvoriť samostatný Odbor vedy výskumu a vzdelávania (VVaV). Podľa skúseností s podobnou činnosťou v minulých rokoch sme sa rozhodli túto oblasť rozčleniť na 4 segmenty, a to:

  • vzdelávanie našich zamestnancov (interné vzdelávanie),
  • vzdelávanie zdravotníkov z iných zdravotníckych zariadení v našej nemocnici (externé vzdelávanie),
  • oblasť biomedicínskeho výskumu
  • lekárska knižnica so spracovávaním a poskytovaním vedeckých informácií.

  Tieto oblasti vzdelávania, vedy a výskumu každej modernej koncovej nemocnice sa stali zároveň základom administratívneho členenia Odboru VVaV, ktoré bolo minulý rok potvrdené aj nariadením MZ SR o doplnenie Organizačného poriadku fakultných a univerzitných nemocníc touto oblasťou. FNsP F. D. Roosevelta sa však snaží o skvalitňovanie a rozvoj tohoto dôležitého segmentu svojej činnosti kontinuálne.

  Dôkazom toho je aj obnovenie tradície pravidelného organizovania vedecko – pracovných schôdzí nemocnice, dobudovanie moderného Edukačného centra, rozvoj vedeckej lekárskej knižnice, kreovanie elektronického Registra VVaV aktivít a mnohé iné. Všetky sú súčasťou komplexu vzdelávacích, vedeckých a výskumných aktivít našej fakultnej nemocnice, bez ktorých nie je existencia a činnosť špičkového zdravotníckeho zariadenia v súčasnosti reálna.

  doc. MUDr. Igor Martuliak

  Prednosta algeziologickej kliniky, Vedúci oddelenia pre VVaV, Lekár, Vedúci oddelenia

  doc . MUDr. Igor Martuliak, PhD.
  Vedúci oddelenia pre vedu, výskum a vzdelávanie