Poslanie, hodnoty, vízia

  II. Psychiatrická klinika FNsP F. D. Roosevelta je situovaná v starom nemocničnom areáli v príjemnom parkovom prostredí. Na 50 lôžkach poskytuje komplexnú terapeutickú starostlivosť pacientom so psychickými poruchami, s vyváženou aplikáciou biologických, psychoterapeutických a psychosociálnych postupov.

  Ústavná starostlivosť

  Akútne oddelenie (20 lôžok) poskytuje ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom s akútnymi psychickými poruchami, ktorým nie je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť ambulantne, respektíve ktorých zdravotný stav si vyžaduje akútnu ústavnú starostlivosť. Vykonáva komplexnú diagnostickú a terapeutickú činnosť (jej farmakologickú, biologickú, psychoterapeutickú a psychosociálnu modalitu). Akútne oddelenie je zmiešané (mužsko-ženské) a uzavreté.

  Sanatórne oddelenie (20 lôžok) sa zameriava prevažne na úzkostné, depresívne a osobnostné poruchy, ako aj na doliečovanie psychotických porúch a stavov. Poskytuje individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ergoterapiu, arteterapiu a psychoedukačný program v kombinácii s adekvátnou psychofarmakologickou liečbou a psychosociálnymi intervenciami. Sanatórne oddelenie je zmiešané (mužsko-ženské) a otvorené.

  Pracovisko liečby nelátkových závislosti (10 lôžok) ponúka komplexnú lekársku, psychoterapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť zahŕňajúcu diagnostiku a liečbu nelátkových závislostí a s nimi spojených porúch a problémov. Jedná sa o režimovú liečbu. V rámci tohto oddelenia sa pravidelne koná každý piatok Klub abstinujúcich gamblerov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov, s cieľom upevnenia a udržania abstinencie či získania odborných rád a skúseností v riešení rôznych praktických ťažkostí.

  Ambulantná starostlivosť

  Urgentná prijímová psychiatrická ambulancia poskytuje riešenie urgentných prípadov, ich diferenciálnu diagnostiku a základnú terapeutickú intervenciu s naplánovaním ďalšieho klinického manažmentu. Taktiež sa na nej realizujú príjmy pacientov do jednotlivých lôžkových častí.

  Psychiatrická ambulancia I a II (vrátane ambulancie pre sexuologické poruchy) poskytujú denne špecializovanú a komplexnú zdravotnú starostlivosť zameranú na liečbu všetkých psychických porúch.

  Psychologická ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a aplikáciu psychoterpeutických prístupov širokému rozsahu psychických porúch.

  Denný psychiatrický stacionár (15 miest) je integrálnou súčasťou psychiatrickej kliniky a svojim zameraním predstavuje progresívne trendy prechodu od ústavných k semiambulantným, respektíve extramurálmym formám psychiatrickej liečby. Pomáha čo najefektívnejšie preklenúť obdobie po prepustení z nemocnice a vrátiť sa späť do bežného života. Môže tiež slúžiť na stabilizáciu prechodného zhoršenia psychického stavu, ktoré je ťažko zvládnuteľné v bežných ambulantných podmienkach.

  Ambulantnou formou realizované psychoterapeutické skupiny s rôznym zameraním.

  Konziliárna činnosť

  II. Psychiatrická klinika poskytuje konziliárnu činnosť všetkým klinikám a oddeleniam nemocnice, pričom ponúka možnosť denne realizovať konziliárne vyšetrenia psychiatrom a psychológom, v indikovaných prípadoch s možnosťou návštevy pacienta na lôžku.

  Vedecko-výskumná činnosť

  II. Psychiatrická klinika realizuje vedecko-výskumné projekty v spolupráci s referátom biomedicínskeho výskumu, etickou komisiou, ako aj jednotlivými klinikami a oddeleniami nemocnice.

  Vnútorný poriadok na stiahnutie

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Jana Strapcová

  Zástupkyňa prednostu II. Psychiatrickej kliniky, vedúca lekárka akútneho oddelenia