Onkologická klinika SZU

  Onkologická starostlivosť na úrovni nadregionálneho centra pre onkologických pacientov zo stredného Slovenska
  Onkologická klinika SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Klinika má 58 lôžok, 3 chemoterapeutické ambulancie, 1 rádioterapeutickú ambulanciu a 1 kontrolnú ambulanciu. Poskytuje onkologickú starostlivosť na úrovni nadregionálneho centra pre onkologických pacientov zo stredného Slovenska. Ako jedno z 3 centier poskytuje nadregionálnu starostlivosť aj pre ambulantných pacientov z banskobystrického a žilinského kraja. Na Onkologickom oddelení a na ambulanciách sa podáva cytostatická liečba, hormonálna liečba a rádioterapia.

  Rádioterapeutické pracovisko Onkologickej kliniky SZU od 1/2021 do 2/2022 prešlo kompletnou rekonštrukciou a nákupom nových prístrojov. Staré prístroje nahradili 2 nové lineárne urýchľovače TrueBeam a VitalBeam, disponujúce fotónovým aj elektrónovým žiarením a možnosťou realizovať nové techniky IMRT, VMAT a Respiratory Gating. Taktiež umožňujú presnejšie zameranie cieľového ožarovacieho objemu pomocou portálového zobrazenia MV energiou a aj kV zobrazenia, ktoré sú súčasťou vybavenia oboch lineárnych urýchľovačov. Tieto zariadenia spolu s novými systémami na plánovanie a overovanie liečby žiarením zvyšujú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti ale aj redukciu nežiaducich účinkov liečby.

  Nový CT simulátor Siemens Somatom Confidence nám umožní robiť lokalizačné CT priamo na našom pracovisku aj za použitia kontrastnej látky, ďalej nám umožňuje 4DCT snímanie pacientov pre ožarovanie pomocou Respiratory Gating na urýchľovačoch. Pomocou softvéru IMAR môžeme redukovať artefakty z kovových predmetov v tele. Systém Syngovia nám umožňuje automatické kontúrovanie lokalizačných CT pacientov, čo urýchľuje prácu radiačným onkológom.
  V spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou OK SZU vykonáva aj rádioterapeutickú liečbu detských nádorov.

  Nový ožarovač krvi GSR-C1, ktorý máme ako prvé a jediné pracovisko na Slovensku, nám umožňuje ožarovať krv a krvné deriváty pre imunosuficientnych pacientov v rekordne nízkom čase, cca za 7 minút.

  Na OK SZU je tiež možné absolvovať tzv. brachyterapiu, čiže ožarovanie z vnútra, kedy sa aplikátor zavádza priamo do postihnutého orgánu. Okrem štandardnej brachyterapie nádorov ženských orgánov, pľúc, pažeráka či prsníka rádioterapeutické pracovisko OK SZU ako zatiaľ jediné na Slovensku poskytuje brachyterapiu nádorov žlčových ciest.

  Aj brachyterapia prešla modernizáciou, zakúpili sme nové aplikátory CT/MR kompatibilné, umožňujúce plánovanie 3D brachyterapie s využitím CT alebo MR zobrazenia.

  Onkologická klinika SZU ako jedno z centrálnych onkologických pracovísk ďalej poskytuje štandardnú chemoterapeutickú starostlivosť prevažnej väčšiny solídnych nádorov. Aktívne sa podieľa aj na riešení viacerých klinických štúdií.

  Moderným spôsobom liečby nadregionálneho významu je tzv. transkatétrová arteriálna chemoembolizácia (TACE) nádorov v pečeni. Táto liečba je príkladom multidisciplinárneho prístupu ako nevyhnutnej podmienky modernej onkologickej starostlivosti, ktorú klinika v úzkej spolupráci s ostatnými oddeleniami a klinikami FNsP F. D. Roosevelta poskytuje.

  Prednosta kliniky je krajský odborník MZ pre klinickú onkológiu ako aj členom výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti.