CLK – Pracovisko klinickej mikrobiológie

  CLK – Pracovisko klinickej mikrobiológie

  Pracovníci klinickej mikrobiológie CLK FNsP FDR zabezpečujú komplexnú priamu a nepriamu  laboratórnu diagnostiku ochorení mikrobiálnej etiológie

  Pracovisko klinickej mikrobiológie štandardne poskytuje:

  I. základné diagnostické činnosti:

  • priama diagnostika infekčných ochorení spôsobených aeróbnymi, mikroaerofilnými a anaeróbnymi bakteriálnymi kmeňmi
  • priama  diagnostika  povrchových, orgánových a systémových mykóz
  • priama diagnostika parazitárnych infekcií
  • stanovenie kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti izolovaných mikroorganizmov na účinky antiinfekčných liečiv
  • nepriama (sérologická ) diagnostika bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických infekcií
  • kvalifikovaná konzultačná činnosť
  • priama detekcia voľných antigénov baktérií, toxínov, vírusov, kvasiniek a plesní


  II. nadstavbové (špecializované) vyšetrenia:

  • molekulárno – biologické metódy diagnostiky vybraných vírusových a bakteriálnych ochorení
  • stanovenie intratekálnej produkcie špecifických protilátok
  • imunoblottové vyšetrenia, testy avidity
  • stanovenie produkcie enzýmov (mechanizmov rezistencie) bakteriálnymi kmeňmi
  • detekcia  výskytu epidemiologicky  závažných bakteriálnych kmeňov
  • poskytovanie odborných konzultácií s doporučením individualizovanej antibiotickej terapie
  • sledovanie stavu rezistencie bakteriálnych patogénov na účinky antibakteriálnych látok


  Kvalita diagnostickej činnosti  Pracoviska klinickej mikrobiológie je priebežne overovaná interným systémom kvality a  externými národnými a medzinárodnými systémami kvality

  Pracovisko participuje na národných a medzinárodných projektoch  sledujúcich stav a vývoj rezistencie bakteriálnych patogénov  na účinky antibiotík (SNARS, UK NEQAS, EARS-net)
  Výsledky diagnostickej činnosti a následné analýzy dosiahnutých výsledkov sú publikované v odborných časopisoch, na vedeckých konferenciách a na odborných sympóziách.
  Pracovisko je vzdelávacou základňou v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.