Odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie

  diagnostika, liečba a hodnotenie poškodení zdravia pracujúcich v súvislosti s vykonávanou prácou
  Odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie

  Oddelenie vzniklo v roku 1975 a od roku 1982 má aj lôžkovú časť. Oddelenie disponuje 9 lôžkami.

  Stručný popis oddelenia

  Primárom oddelenia je MUDr. Róbert Vilček, ktorý je zároveň aj krajský odborník v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Na oddelení v súčasnosti pracujú dvaja lekári s plnou kvalifikáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.

  Rozsah činnosti oddelenia

  Hlavnou náplňou činnosti je diagnostika, liečba a hodnotenie poškodení zdravia pracujúcich, v súvislosti s vykonávanou prácou. Ďalej je to hlásenie a posudzovanie chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci.
  Rozsah služieb je široký a zahrňuje aj:

  • činnosť pre posudzovanie vhodnosti pracovného zaradenia pracovníkov,
  • konzultačnú činnosť pre lekárske a nelekárske inštitúcie /RÚVZ, orgány štátnej správy…/,
  • pracovnú zdravotnú službu pre FNsP FDR BB
  • plnú konziliárnu činnosť pre ostatné zložky FNsP F. D. Roosevelta ako aj pre praktických lekárov a iných medicínskych špecialistov /cievna chirurgia, neurológia, reumatológia, endokrinológia…/.

  Pôsobnosť oddelenia

  Oddelenie poskytuje svoje služby hlavne pre Banskobystrický kraj, ale starostlivosť v rámci FNsP F. D. Roosevelta poskytuje aj pre pacientov z celej Slovenskej republiky.

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Róbert Vilček

  Primár odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie, Lekár

  Helena Dušeková

  Dokumentačné centrum odd.