Ochrana osobných údajov

   Informácie pre pacientov a klientov FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici,  o  spracúvaní osobných údajov poskytované v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú k dispozícii v priestoroch FNsP F.D.Roosevelta:

   • v Infocentre v budove polikliniky nemocnice
   • v Prijímacej kancelárii v lôžkovej časti nemocnice
   • na Recepcii urgentného príjmu

   Informácie pre dotknuté osoby (obchodní partneri) FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, o spracúvaní osobných údajov poskytované v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú k dispozícii v priestoroch FNsP F.D.Roosevelta:

   • v Infocentre v budove polikliniky nemocnice
   • na Právnom oddelení ( č. dverí 427 ) v administratívnej budove nemocnice

   Informácie pre dotknuté osoby (zamestnanci, účastníci odbornej praxe) FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, o spracúvaní osobných údajov poskytované v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na Intranetovej stránke  nemocnice v časti Ochrana osobných údajov.