Prehľad najdôležitejších predpisov

    Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov