Nemocničná lekáreň FNsP FDR

  Hlavnou činnosťou je zabezpečiť lieky, liečivé prípravky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky..
  Nemocničná lekáreň FNsP FDR

  Vznik „nemocničnej lekárne“ je bezprostredne spätý s otvorením nového nemocničného areálu v roku 1982. Nové objekty poskytli dostatočné priestory a prístrojové vybavenie, aby sa mladý kolektív pod vedením Mgr. Eleny Šubjakovej fundovane začlenil do štruktúry moderných medicínskych činností.

  Vysoká teoretická i praktická úroveň pracovníkov zaručovala komplexné lekárenské služby pre všetky oddelenia NsP a ambulantnú liečbu.

  NL je oddelením fakultnej nemocnice. Jej hlavnou činnosťou je zabezpečiť lieky, liečivé prípravky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál ako aj prípravu nesterilných a sterilných foriem liekov pre oddelenia, kliniky a ambulancie fakultnej nemocnice aj pre zmluvných dodávateľov za dodržania zásad odbornosti a hospodárnosti.

  Lekáreň spolupracuje s ostatnými nemocničnými lekárňami fakutlných nemocníc. Podieľa sa na výučbovej činnosti v rámci odbornej praxe študentov zdravotníckej školy, ako ak poslucháčov farmaceutických fakúlt v rámci lekárenskej praxe.

  V roku 2010 došlo k rozsiahlej rekonštrukcii oddelenia prípravy humánnych sterilných liekov, nakoľko už nevyhovovalo súčasným požiadavkám Správnej lekárenskej praxe.

  Po dokončení rekonštrukcie priestorov oddelenia prípravy sterilných humánnych liekov sa začalo s budovaním oddelenia prípravy cytostatík. Začiatkom roku 2013 sme postupne začali pripravovať komplexnú cytostatickú liečbu vrátane premedikácie pre jednotlivých onkologických pacientov.

  Nemocničná lekáreň má nasledovné oddelenia:

  • oddelenie klinickej farmácie,
  • oddelenie prípravy humánnych liekov a sterilných humánnych liekov,
  • oddelenie kontroly humánnych liekov,
  • oddelenie prípravy cytostatík,
  • oddelenie zdravotníckych pomôcok.

  Otváracia doba

  Deň Od Do
  Pondelok 7:30 15:00
  Utorok 7:30 15:00
  Streda 7:30 15:00
  Štvrtok 7:30 15:00
  Piatok 7:30 15:00

  Oddelenie klinickej farmácie

  Oddelenie poskytuje konzultačnú činnosť resp. podáva informácie o zložení, dávkavaní a uchovávaní liekov ako aj o generickej substitúcii liekov. Kľúčovou činnosťou je kompletné zásobovanie kliník, oddelení a odborných ambulancií. Zásobovanie prebieha na základe bežných a urgentných požiadaviek, ktoré sú zadávané prevažne elektronickým objednávacím systémom. Dozerá na správne skladovanie liekov vrátane termolabilných. Sleduje správy ŠUKL-u týkajúcich sa kvality liečiv. V prípade potreby zaisťuje vrátenie liekov z úrovne nemocničnej lekárne ako aj kliník a oddelení nemocnice. Zaisťuje individuálny dovoz neregistrovaných liekov, ktoré nie sú bežne v distribúcii.

  Oddelenie prípravy humánnych liekov a sterilných humánnych liekov

  Patrí medzi základné oddelenia lekárne. Zabezpečuje a poskytuje konzultačnú činnosť pre kliniky, oddelenia a odborné ambulancie v oblasti prípravy. Objednáva farmacutické suroviny pre prípravu IPL (individuálne pripravované lieky) podľa receptúry indikovanej lekárom a podľa unifikovaných predpisov, ktoré sú zahrnuté do receptúry. Pripravuje široké spektrum individuálne pripravovaných liečivých prípravkov všetkých liekových foriem vrátane sterilných foriem, parenterálnej výživy pre neonatologické centrum, prípadne pre iných odberateľov na základe zmluvného vzťahu.

  Oddelenie kontroly humánnych liekov

  Zabezpečuje prípravu skúmadiel a diagnostických prípravkov na základe požiadaviek z kliník a oddelení. Vykonáva vstupnú kontrolu farmaceutických surovín a pomocných látok pre prípravu individuálne vyrábaných liečivých prípravkov. Podľa požiadaviek CLK objednáva diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a laboratórne chemikálie.

  Oddelenie prípravy cytostatík

  Je jedným z najmladších oddelení lekárne. Príprava cytostatík je legislatívne stanovená špecializovaná činnosť. Pripravujeme komplexnú cytostatickú liečbu vrátane premedikácie pre jednotlivých pacientov.
  Cytostatická príprava sa vykonáva za prísnych bezpečnostných podmienok v sterilnom prostredí, ktoré zabezpečuje sterilitu konečného produktu s používaním osobných ochranných pracovných pomôcok, čím je zabezpečená ochrana pracovníkov.
  Oddelenie prípravy cytostatík je elektronicky prepojené na oddelenia, kliniky a ambulancie. onkologickú kliniku. Objednávky na cytostatickú liečbu aj postup prípravy protokolu sa spracovávajú za pomoci výpočtovej techniky.

  Oddelenie zdravotníckych pomôcok

  Realizuje objednávanie, uchovávanie a expedíciu zdravotníckych pomôcok. Konzultuje problematiku zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s klinikami a oddeleniami. Realizuje zabezpečovanie a prípadne substitúciu materiálu v prípade výpadku na trhu s ohľadom na farmakoekonomiku.