II. Interná klinika SZU – Nefrologické transplantácie

  Komplexná starostlivosť o pacientov s ochoreniami obličiek
  II. Interná klinika SZU – Nefrologické transplantácie

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Nefrologicko – transplantačné oddelenie je samostatným oddelením II. Internej kliniky SZU. Oddelenie začalo samostatne fungovať 1. februára 2010.

  Poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami obličiek:

  • diagnostika a liečba glomerulonefritíd
  • sonografické vyšetrenie obličiek vrátane duplexného dopplerovského vyšetrenia renálnych ciev,
  • renálna biopsia,
  • liečba aferézou (imunoadsorpcia, plazmaferéza).

  Oddelenie zabezpečuje prípravu pacienta do dialyzačného programu ako aj riešenie súvisiacich komplikácií (hemodialýzy  a peritoneálnej dialýzy). Oddelenie tiež zabezpečuje manažment pacienta pred transplantáciou a po transplantácii obličky.

  Spolupracuje s regionálnymi nefrológmi, zabezpečuje konzultačnú činnosť v oblasti nefrológie v nemocnici a v širšom regióne resp. celoslovensky.

  Lôžková časť oddelenia sa nachádza v bloku B2 na 9. poschodí a disponuje 21 lôžkami, rozdelená je na:

  • nefrologickú časť
  • transplantačnú časť

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Marcel Čellár, PhD., MPH

  Zástupca prednostu a primár II. Internej kliniky SZU pre prevádzku a DRG, Lekár