Žiadosť o poskytnutie a/alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie

    Vyplnením nasledujúcej žiadosti je možné požiadať o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie v súlade s ust. § 24 a ust. § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Kto môže získať prístup k zdravotnej dokumentácii ?

    Po kompletnom vyplnení nasledujúcej žiadosti, jej odoslaní a následnom doručení potvrdenia na uvedený emailový kontakt bude Vaša požiadavka zaevidovaná a v čo najkratšom čase vybavená. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom.

    Osobné údaje žiadateľa sú spracúvané v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumentoch Informácie pre dotknuté osoby FNsP FDR BB o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú dostupné v prijímacej kancelárii a na právnom oddelení FNsP FDR BB.