Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

    Súčasťou FNsP F.D.R. B. Bystrica sú aj špecializované pracoviská určené na centralizované poskytovanie špecializovaných zdravotných výkonov pri chorobách a patologických stavoch, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú zriedkavo a ktorých diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje ministerstvo zdravotníctva; takéto pracovisko sa označuje ako Odborné centrum.
    Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica