Neonatologická klinika SZU

  Špičkové perinatologické centrum
  Neonatologická klinika SZU

  História kliniky

  Banskobystrická neonatológia začala písať svoju históriu v roku 1957, kedy vznikol úsek pre predčasne narodené deti, ktorý bol vtedy súčasťou  detského oddelenia. Neskôr sa začal profilovať odbor starostlivosti o novorodenca – neonatológia. Samostatné novorodenecké oddelenie začalo fungovať v banskobystrickej nemocnici od roku 1975.

  Prvým primárom novorodeneckého oddelenia bol MUDr. Fraňo Ruttkay, od r. 1992 bol primárom MUDr. Juraj Zbojan PhD. V rokoch 2005 – 2014 viedla novorodenecké oddelenie MUDr. Miladka Mošková a od roku 2014 MUDr. Jana Nikolinyová, PhD. Od 12. apríla 2016 bolo oddelenie akreditované na Neonatologickú kliniku SZU.

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Neonatologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta je vysokošpecializovaným pracoviskom a spolu s II. Gynekologicko – pôrodníckou klinikou SZU tvoria jedno zo 6 perinatologických centier na Slovensku. NEOK SZU zabezpečuje komplexnú neonatologickú starostlivosť, vrátane vysokošpecializovanej resuscitačnej starostlivosti pre celý Banskobystrický kraj.

  Pracovisko využíva najmodernejšie  diagnostické a terapeutické postupy v súlade s najnovšími poznatkami medicíny založenej na dôkazoch. 

  Pracovisko disponuje špičkovým prístrojovým a materiálovým vybavením. Disponuje všetkými možnosťami konvenčnej i nekonvenčnej umelej pľúcnej ventilácie, vrátane NAVA ventilácie, NO terapie, možnosťami podpory a monitorovania hemodynamiky, možnosťou celotelového chladenia u závažne asfyktických novorodencov, ako i možnosťou využitia náležitých  eliminačných  metód.

  Klinika zabezpečuje predoperačnú, ale i pooperačnú starostlivosť novorodencom vyžadujúcim chirurgický zákrok. Podieľa sa na transportnej službe kriticky chorých novorodencov v rámci koordinovaného transportného systému. V koordinácii s inými perinatologickými centrami, zabezpečuje starostlivosť aj o novorodencov z iných krajov.

  Centrum dlhodobo dosahuje výborné výsledky v starostlivosti o extrémne nezrelých a kriticky chorých novorodencov a právom patrí medzi najlepšie pericentrá u nás. Klinika patrí medzi školiace pracoviská II. Detskej kliniky SZU v Bratislave.

  Kde nás nájdete

  Lôžková časť kliniky sa nachádza v monobloku B2 na 2. a 3. poschodí. Má 33 lôžok na 3 ošetrovacích jednotkách.

  Súčasťou Neonatologickej kliniky SZU je aj banka ženského mlieka, ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom. 

  JVSN

  Zabezpečuje v plnom rozsahu 24-hodinovú starostlivosť o novorodencov s najzávažnejšou patológiou v rámci Banskobystrického regiónu:

  • najzávažnejšie zlyhávanie vitálnych funkcií bez ohľadu na gestačný vek a pôrodnú hmotnosť
  • invazívne monitorovanie vitálnych funkcií, konvenčná mechanická ventilácia vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia, dlhodobá umelá pľúcna ventilácia, NAVA ventilácia, NO liečba,  eliminačné metódy, multiorgánové zlyhanie.
  • nozologické jednotky, ktoré si vyžadujú osobitné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské postupy, bez ohľadu na gestačný vek a pôrodnú hmotnosť.
  • problematika extrémne nezrelého novorodenca

  Úsek fyziologického novorodenca

  Pozostáva z observačného boxu a systému rooming - in, kde sú novorodenci ošetrovaní spolu s matkami.

  Ošetrovacia jednotka fyziologického novorodenca (NEOF) poskytuje starostlivosť o fyziologického novorodenca s pôrodnou hmotnosťou nad 2500g a bez závažných rizikových faktorov.

  Hlavnou úlohou je pravidelné vyšetrenie a ošetrenie novorodenca, monitorovanie zdravotného stavu, diferenciálna diagnostika najčastejších patologických stavovodchýlok popôrodnej adaptáciepresadzovanie prolaktačného programu MBFHI (Mother and Baby Friendly Hospital Initiative) v súlade s iniciatívou WHO a UNICEF.

  Špecializovaná ambulancia pre sledovanie novorodencov so závažným perinatálnym rizikom

  Špecializovaná ambulancia pre novorodencov s perinatálnym rizikom zabezpečuje organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti a systematické sledovanie tejto skupiny pacientov do 3. roku života. Zriaďuje sa a vykonáva činnosť v zmysle platnej koncepcie neonatológie od úrovne resuscitačnej starostlivosti (JIRS) a v rámci perinatologických centier (PC).

  Účelom snaženia je včasná diagnostika komplexná liečba v snahe minimalizovať až eliminovať dlhodobé zdravotné postihnutia tejto skupiny pacientov.

  Banka ženského-materského mlieka

  Banka ženského - materského mlieka (BŽMM) zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu ženského mlieka (ŽM) a materského mlieka (MM). Môže poskytovať ŽM aj mimo rámec zdravotníckeho zariadenia nielen novorodencom, ale i deťom, dospelým, ktorých zdravotný stav si vyžaduje výživu ŽM.

  Súčasťou banky je propagácia dojčenia, získavanie darkýň, poradenská služba dojčiacim matkám darkyniam.

  Transportný systém

  Transportný systém slúži ako predsunutá mobilná jednotka novorodeneckej resuscitačnej starostlivosti. Transportný tím novorodeneckého oddelenia zabezpečuje urgentný presun kriticky chorého novorodenca  do perinatologického centra v rámci systému  diferencovanej starostlivosti o novorodenca.