CLK – Pracovisko klinickej hematológie

  CLK – Pracovisko klinickej hematológie

  Pracovisko zabezpečuje vo svojich špecializovaných laboratóriách nasledovné vyšetrenia:

  Rutinná hematológia
  – vyšetrenie krvných obrazov krvinkovými analyzátormi
  – zhotovenie a následné panoptické farbenie krvných náterov
  – mikroskopické hodnotenie krvných náterov a retikulocytov
  – zhotovenie imprintov  lymfatických  uzlín a iných tkanív
  – viabilita periférnych kmeňových buniek

  Laboratórium  špeciálnej morfológie
  – špeciálne farbiace metódy na znázornenie tých súčastí buniek, ktoré  nie sú viditeľné pri  panoptickom farbení náterov
  – kvantitatívne a kvalitatívne cytologické vyšetrenia náterov krvi, kostnej drene
  – vyšetrenie  likvoru a iných telových tekutín
  – morfologické vyšetrenie vzoriek telesných tekutín
  – morfologické vyšetrenie imprintov lymfatických uzlín

  Laboratórium rutinnej a špeciálnej hemostazeológie
  – vyšetrenia krvácavých stavov
  – vyšetrenia stavov podozrivých zo zvýšenej náklonnosti na zrážanie krvi (trombofilných stavov v hemostáze)
  – kontrolu antikoagulačnej liečby
  – laboratórne vyšetrenia zamerané na heparínom indukovanú trombocytopéniu

  HLA – laboratórium  
  – vyšetrenie antigénov a protilátok HLA komplexu, prípadne antigénov iných krvných buniek
  – vyšetrenie kompatibility pred transplantáciou orgánov

  Celulárna imunológia
  – imunologické testy na vyšetrovanie  porúch nešpecifickej imunity

  Laboratórium špeciálnej biochémie
  – vyšetrenia  na diagnostiku neautoimunitných hemolytických anémií

  Laboratórium prietokovej cytometrie
  – imunofenotypové vyšetrenia buniek z rôznych telových tekutín pri onkologických a neonkologických diagnózach

  Laboratórium bunkové kultúry

  – in vitro metóda kultivácie ľudských krvotvorných buniek, ktorou sa hodnotí kvalita transplantátu pri autológnych transplantáciách periférnych kmeňových buniek
  – in vitro kultivácia endogénnych erytroidných kolónií v diagnostike polycytémia vera