II. Klinika úrazovej chirurgie SZU

  Komplexná traumatologická starostlivosť o poranenia pohybového aparátu. V spolupráci s ostatnými pracoviskami zabezpečujeme starostlivosť o polytraumatizovaného pacienta.
  II. Klinika úrazovej chirurgie SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Pracovisko bolo založené v roku 1953 ako prvé oddelenie úrazovej chirurgie na Slovensku. Vzhľadom na rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti a participáciu na pregraduálnom i postgraduálnom vzdelávaní  zdravotníckych pracovníkov  je od r. 2016 etablované ako II. klinika úrazovej chirurgie SZU a FNsP F. D. Roosevelta.

  Klinika má 51 postelí. Nachádza sa na 3. poschodí monobloku B I. Systém práce kliniky je založený na multidisciplinárnej spolupráci s ďalšími odborníkmi FNsP F. D. Roosevelta hlavne pri ošetrovaní pacientov s poytraumatizmom a mnohopočetnými poraneniami. 

  V súčasnej dobe sa na oddelení uskutočňujú v prevažnej miere osteosyntézy komplikovaných vnútrokĺbových zlomenín hornej i dolnej končatiny za použitia najmodernejších implantátov a operačných postupov vrátane miniinvazívnych a artroskopicky asistovaných osteosyntéz. Artroskopické operácie všetkých veľkých kĺbov a zápästia sú štandardnou súčasťou chirurgického armamentária v liečbe úrazových i poúrazových stavov. Pre nerekonštruovateľné zlomeniny a poúrazové komplikácie v oblasti kĺbov sa bežne na oddelení používajú endoprotézy bedrového,  ramenného i lakťového kĺbu. Oddelenie naďalej koncentruje pacientov s poranením panvového kruhu a acetabula, ako aj s poranením krčnej a thorakolumbálnej chrbtice. Podobne aj rekonštrukčné operácie od artrolýz cez korektívne osteotómie až po dézy sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti oddelenia a poskytujú sa aj pre mimospádových pacientov. Klinika intenzívne spolupracuje s  DFN Banská Bystrica pri ošetrovaní úrazov pacientov v detskom a adolescentnom veku. Oddelenie má dve ošetrovacie jednotky s dvomi nadštandardnými izbami. Od októbra roku 2013, kedy boli do užívania dané kompletne zrekonštruované operačné sály, sa chirurgické výkony vykonávajú v prostredí zodpovedajúcom najvyšším štandardom.

  Ambulantná činnosť sa vykonáva na dvoch zrekonštruovaných ambulanciách, kde sa okrem všeobecnej traumatologickej starostlivosti poskytuje aj vysoko špecializovaná starostlivosť pre poranenia kolena, ramena, ruky a chrbtice.

  Na oddelení sa rozvíja aj vedeckovýskumná činnosť. Lekári oddelenia sa zúčastňujú aktívnymi príspevkami mnohých dôležitých odborných kongresov a sympózií nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Sú tiež autormi alebo spoluautormi viacerých  odborných publikácií.

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Martin Tutka

  Zástupca prednostu kliniky úrazovej chirurgie, Lekár