Oddelenie pneumológie a ftizeológie

  Komplexná diagnostická a liečebná starostlivosť o pacientov s ochorením dýchacích ciest, pľúc, pohrudnice a mediastína, vrátane ochorení nádorových.
  Oddelenie pneumológie a ftizeológie

  Poslanie, hodnoty, vízia

  Oddelenie pneumológie a ftizeológie zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s ochorením dýchacích ciest, pľúc, pohrudnice a mediastína, vrátane ochorení nádorových.

  Pracovisko funkčnej diagnostiky realizuje spirometrické vyšetrenie, bronchomotorické testy, bodypletyzmografiu, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, stanovenie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu (FeNO), spiroergometrické vyšetrenie a vyšetrenie krvných plynov.
  Realizuje skríning porúch dýchania v spánku, vyšetrovanie a liečbu pacientov s hypoventilačnými syndrómami vyžadujúcimi domácu umelú pľúcnu ventiláciu alebo neinvazívnu ventilačnú podporu, s ambulantným titrovaním terapeutického pretlaku v DC.

  Bronchoskopické pracovisko poskytuje diagnosticko-terapeutické vyšetrenia pre potreby pacientov zo spádovej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja. U hospitalizovaných pacientov je možná realizácia vyšetrenia v celkovej anestézii. Pracovisko zabezpečuje realizáciu lineárnej a radiálnej endobronchiálnej ultrasonografie (EBUS) najmä pri diagnostike nádorových ochorení. Urgentné bronchoskopické vyšetrenia je možné realizovať počas celých 24 hodín.

  Poskytovaná je komplexná starostlivosť o pacientov s pleurálnymi komplikáciami (pohrudničné výpotky, zápalové komplikácie pohrudnice, pneumothorax). Realizované sú pleurálne punkcie, drenáž hrudníka a ultrasonografia hrudníka.

  Pri diagnostike nádorov pľúc je k dispozícii možnosť transparietálnej punkcie pod ultrasonografickou, prípadne CT kontrolou.

  V spolupráci s pracoviskom intervenčnej rádiológie sú vykonávané endovaskulárne intervenčné výkony pri závažných hemoptýzach, artério-venóznych malformáciách a stenóze hornej dutej žily.

  Starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami pľúc, respektíve hrudníka je zabezpečovaná cestou lôžkového oddelenia a špecializovanej ambulancie s možnosťou aplikácie cytostatickej liečby ambulantou formou. V spolupráci s Onkologickou klinikou SZU je poskytovaná rádioterapia nádorov, v prípade potreby aj formou brachyterapie (aplikácia žiarenia priamo do nádoru).

  Centrá pri Oddelení pneumológie a ftizeológie s pôsobnosťou pre región Banskobystrického samosprávneho kraja:

  • Centrum pre liečbu intersticiálnych pľúcnych procesov (indikácia antifibrotickej liečby)
  • Centrum pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých pacientov
  • Centrum pre dlhodobú domácu oxygenoterapiu (DDOT)

  V centre pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých pacientov sú dispenzarizovaní pacienti, ktorým bola cystická fibróza diagnostikovaná v detskom veku, so zaistením kontinuity liečebnej starostlivosti po dosiahnutí dospelosti. U dospelých pacientov s podozrením na cystickú fibrózu sa realizuje komplexná diagnostika ochorenia vrátane genetického vyšetrenia a poradenstva s následnou ambulantnou a lôžkovou starostlivosťou.

  Výskumná, vzdelávacia a školiaca činnosť:
  Oddelenie sleduje nové trendy v diagnostike a liečbe, inovatívne riešenia zavádza do klinickej praxe. Vlastné skúsenosti, výsledky alebo raritné prípady prezentuje na pracovných stretnutiach, odborných podujatiach a v periodikách. Pracovníci oddelenia sa podieľajú na výučbe Slovenskej zdravotníckej univerzity a Jesseniovej lekárskej fakulty. Pacientom je poskytovaná možnosť účasti na klinických štúdiách pri liečbe pneumónií, bronchiálnej astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, cystickej fibrózy a rakoviny pľúc.

  Sumárne Oddelenie pneumológie a ftizeológie zabezpečuje

  • diagnostiku akútnych pacientov
  • konzilárnu činnosť v rámci FNsP F.D.Roosevelta
  • telefonickú/emailovú konziliárnu činnosť v rámci BBSK
  • centrum pre liečbu intersticiálnych pľúcnych procesov (indikácia antifibrotickej liečby)
  • centrum pre liečbu cystickej fibrózy
  • centrum pre indikáciu DDOT - stacionárneho alebo mobilného
  • vznikajúce centrum spánkovej medicíny (popisy polysomnografických vyšetrení, indikáciu liečby pozitívnym pretlakom) 
  • vyšetrovanie a liečba pacientov s hypoventilačnými syndrómami vyžadujúcimi domácu umelú pľúcnu ventiláciu alebo neinvazívnu ventilačnú podporu, s ambulantným titrovaním terapeutického pretlaku v DC
  • funkčnú diagnostiku (spirometria, bronchomotorické testy, bodypletyzmografia, difúzna kapacita pľúc, spiroergometrické vyšetrenia, vyšetrovanie krvných plynov) 
  • starostlivosť o pacientov s ťažko liečiteľnou asthmou na biologickej liečbe
  • liečbu a diagnostiku pleurálnych komplikácii (sonografia, dlhodobá drenáž hrudníka)
  • bronchoskopickú diagnostiku nádorových a nenádorových ochorení pľúc
  • multidisciplinárne semináre (indikácie hrudno-chirurgických výkonov)
  • komplexnú onkologickú liečbu thorakálnych malignít vrátane indikácii k torakochirurgickým výkonom a predoperačné funkčné vyšetrovanie pred pľúcnymi resekciami
  • telemedicínu

  Členenie oddelenia

  • 24 lôžok všeobecnej pneumológie
  • 6 lôžok klinickej onkológie

  Ambulantnú časť tvoria

  • Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. /Pneumo-onkologická ambulancia/
  • Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I. /Všeobecná pneumologická ambulancia 1./
  • Pneumologicko-ftizeologická ambulancia III. /Pneumologicko-ftizeologická ambulancia a ambulancia pre cystickú fibrózu/
  • Pneumologicko-ftizeologická ambulancia IV./Všeobecná pneumologická ambulancia 2./
  • Bronchoskopické pracovisko
  • Pracovisko funkčnej diagnostiky

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Peter Paluch

  Zástupca primára od. pneumológie a ftizeológie, Lekár