Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

  Informácie k postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a možnostiach ochrany oznamovateľov v zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Každá fyzická osoba v pracovnoprávnom pomere alebo iná fyzická osoba v obdobnom vzťahu, fyzická osoba, ktorá sa dozvedela o protispoločenskej činnosti počas výberového konania, v rámci predzmluvných vzťahov alebo iných zmluvných vzťahov má právo v dobrej viere urobiť oznámenie o protispoločenskej činnosti, ktorá má negatívny dopad na spoločnosť Úradu, prokuratúre, správnemu orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte, zamestnávateľovi.

   

  Vybavovanie oznámení týkajúcich sa  protispoločenskej činnosti je vo FNsP FDR  v kompetencii:

  Oddelenia kontroly a sťažností  (budova Riaditeľstva, 5. poschodie, č. dverí 522 a 521)

  Telefón:  048/441 2379, 441 2380

   

  Spôsoby podania oznámenia:

  • písomne, v uzatvorenej obálke s doručením do podateľne s označením obálky „NEOTVÁRAŤ“ – na adrese:          

  FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica, Oddelenie kontroly a sťažností

  Nám. L. Svobodu 1 

  975 17  Banská Bystrica

  • mailom – na adrese:       jpacalajova@nspbb.sk, korupcia@nspbb.sk
  • ústne  osobne  do zápisnice v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod.  do 14.00 hod.  Zodpovednej osobe na OKS

   

  Z dôvodu možnosti riadneho preverenia podaného oznámenia musí byť oznámenie čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

   

  Oznámenie by malo zároveň obsahovať nasledujúce informácie:

  • informáciu o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa oznamovateľ dozvedel, a o ktorej sa v dobrej viere domnieva, že ohrozuje verejný záujem, hospodárenie či dobré meno zamestnávateľa;
  • popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.);
  • informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal;
  • či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať);
  • či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť);
  • či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým;

  totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa – ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza;

   

  Každý má možnosť v dobrej viere podávať oznámenia o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas trvania pracovnoprávneho alebo iného obdobného zmluvného vzťahu a/alebo po ich skončení, počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré majú charakter protispoločenskej činnosti s negatívnym dopadom na spoločnosť. Za závažnú protispoločenskú činnosť sa považuje protiprávne konanie, ktoré:

  1. napĺňa skutkovú podstatu:
  2. trestných činy proti životu a zdraviu podľa §168, §170, §170b, §177, Trestného zákona;
  3. trestných činov proti majetku podľa §212, §213, §217, §221, §226, §233a, §237 až 240 §243, §243a, §247, §247d, Trestného zákona;
  4. trestných činov hospodárskych podľa §251a, §252 až 254, §261 až 263, §266 až 268, §271, §278a, §283, Trestného zákona;
  5. trestných činov všeobecne nebezpečných a proti životnému prostrediu podľa §299a, §302, §305 Trestného zákona;
  6. trestných činov proti poriadku vo poriadku vo verejných veciach podľa §326 až 327a, §328 až 336b, §336d, §348, §352a Trestného zákona alebo
  7. trestných činov proti iným právam a slobodám podľa §374 Trestného zákona;
  8. je trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky;
  9. je správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom alebo
  10. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 Eur.

   

  Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnemu orgánu, môže požiadať prokurátora o preventívnu ochranu podľa zákona v rámci trestného konania alebo príslušný správny orgán  zákona v rámci konania o správnom delikte (status chráneného oznamovateľa). Oznamovateľ, ktorý sa domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu vykonaný pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže tiež požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

   

  Ustanovenia o ochrane oznamovateľa sa primerane vzťahujú aj na blízku osobu oznamovateľa; fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť; fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby; osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením; a Zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh Zodpovednej osoby.

   

  Podávanie oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti a postup pri ich vybavovaní sa riadi zákonom NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a internou smernicou    S – A – 141 – Oznamovanie protispoločenskej činnosti vo FNsP FDR.