II. Interná klinika SZU

  Zabezpečuje diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť o pacientov s vnútornými chorobami
  II. Interná klinika SZU

  Poslanie, hodnoty, vízia

  I. Interná klinika SZU vo FNsP F.D.Roosevelta zabezpečuje diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť o pacientov s vnútornými chorobami. Zabezpečuje jednak základnú starostlivosť v spádovej oblasti okresu Banská Bystrica a tiež nadregionálne služby pre Banskobystrický samosprávny kraj ako aj služby pre celú Slovenskú republiku (diagnostika systémových chorôb, imunosupresívna liečba nefrologických, gastroenterologických a reumatologických chorôb, liečba chronických hepatitíd, príprava, zaraďovanie a liečba transplantácie obličky – príbuzenská, kadaverózna, klinická liečebná výživa). Tieto služby sú poskytované ako na lôžkovej tak aj v ambulantnej zložke. Ako klinické pracovisko SZU sa tiež podieľa na postgraduálnej výchove lekárov.)

  Interná klinika SZU je situovaná v monobloku: B2 a B1.

  V monobloku B2 ja na 9 – 11 poschodí.
  11. poschodie: odd. muži – 21 lôžok , ženy – 21 lôžok
  10. poschodie: Jednotka intenzívnej starostlivosti – 8 lôžok
  9. poschodie: Nefrologicko- transplantačné oddelenie – 21 lôžok
  Hepatologicko- transplantačné oddelenie – 21 lôžok.

  V monobloku B1 je na 13 poschodí: Oddelenie dlhodobo chorých – 15 lôžok
  tel.č.: 048/441 2925, 2826

  Odbory kliniky

  1. Alergológia a imunológia
  2. Angiológia
  3. Diabetológia
  4. Endokrinológia
  5. Gastroenterológia
  6. Kardiológia
  7. Nefrológia
  8. Reumatológia
  9. Vnútorné lekárstvo
  10. Hepatológia
  11. Osteológia
  12. Poruchy metabolizmu
  13. Poruchy výživy a domáca parenterálna liečba
  14. Dialyzačné stredisko (CAPD, APD, CRRT, PF-plazmaferéza, Imunoaferéza)

  JIS II.Internej kliniky

  Lekári:

  • MUDr. Dušan KAPUSTA
  • MUDr. Lýdia Opravilová

  Metabolická JIS II. internej kliniky SZU zabezpečuje intenzívnu starostlivosť pacientov so život ohrozujúcimi komplikáciami vnútorných chorôb: orgánové zlyhávania širokého spektra – kardiálne, renálne, hepatálne, cirkulačné, ojedinele aj respiračné.

  Manažujeme dekompenzácie metabolických a hormonálnych ochorení – dekompenzácie DM I. a II. typu, hyper a hypofunkcie štítnej žľazy, príštitných teliesok, drene ako aj kôry nadobličiek. Medzi pacientami dominujú stavy s minerálovým rozvratom, ako aj septické stavy. V spolupráci s endoskopickým centrom II.Internej kliniky riešime krvácania z horného GITu. Nie zanedbateľnú časť našich pacientov tvoria rôzne akútne, či chronické intoxikácie. Poskytujeme komplexnú starostlivosť, vrátane podpory a náhrady funkcie zlyhávajúcich orgánov. Samostatne ako aj v úzkej spolupráci s kooperujúcimi centrami (FMC Fresenius, Impax BA) disponujeme celou radou eliminačných a extrakorporálnych modalít ako sú bikárbonátová hemodialýza, veľkoobjemová plazmaferéza , MARS, CRRT. Súčasťou našej práce je aj starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii solídnych orgánov, dominantne pacientov po transplantácii pečene a obličiek. V danej problematike spolupracujeme s Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicính, ako aj Klinikou KAIM, transplantačnej chirurgie.