Hematologické oddelenie

  Moderná diagnostika a liečba primárnych hematologických (krvných) ochorení
  Hematologické oddelenie

  Rozsah činností oddelenia

  Hematologické oddelenie zabezpečuje modernú diagnostiku a liečbu primárnych hematologických (krvných) ochorení, medzi ktoré patria: niektoré anémie (málokrvnosti), akútne a chronické leukémie, lymfómy, plazmocytóm, myeloproliferatívne ochorenia (polycytemia vera, esenciálna trombocytémia, chronická idiopatická myelofibróza a iné), útlmy kostnej drene, myelodysplastický syndróm, trombocytopénie a poruchy zrážania krvi, náchylnosť na trombózu (trombofilné stavy) a iné zriedkavejšie ochorenia.

  Pri hematologickom oddelení pracuje Regionálne centrum pre autológne transplantácie krvotvorných buniek. Súčasťou hematologického oddelenia je aj Nemocničná krvná banka.


  Členenie oddelenia:

  Lôžková časť – sa nachádza na 4. poschodí B2, tvoria ju 2 ošetrovacie jednotky – a to:

  • JIS a transplantačná jednotka má 6 lôžok
  • oddelenie má 26 lôžok (z toho jedno lôžko na nadštandardnej izbe)

  Ambulantnú časť tvoria dve ambulancie:

  • Hematologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)
  • Hematologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)

  Výskumná, vzdelávacia a školiaca činnosť:

  Hematologické oddelenie sleduje trendy v diagnostike a v liečbe, možné a overené riešenia zavádza do praxe, prezentuje vlastné skúsenosti a výsledky, alebo zvláštne prípady na pracovných stretnutiach, odborných podujatiach a v odborných časopisoch. Pracovníci oddelenia sa podieľajú na výučbe študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity.

  Telefonické kontakty

  Hematologické lôžkové oddelenie: 048/441 2692
  JIS, transplantačná jednotka: 048/441 2762
  Ambulancia I. : 048/441 3505
  Ambulancia II. :  048/441 3515
  Administratívny pracovník na lôžkovom oddelení: 048/441 3984
  Administratívny pracovník  na ambulanciách (recepcia):  048/441 3890
  Sekretariát - 048/441 2739

  Dobročinné združenie HEMAT pri Hematologickom odd. FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici

  Dobročinné združenie HEMAT je nezávislé, dobrovoľné združenie lekárov, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ich príbuzných, rovnako i ďalších občanov ochotných podporovať rozvoj Hematologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
  Cieľom dobročinného združenia je získavať prostriedky na rozvoj Hematologického odd. FNsP F.D. Roosevelta so zámerom zlepšovať starostlivosť o pacientov liečených na tomto oddelení, pomáhať zavádzať a inovovať nové vyšetrovacie a liečebné postupy, dbať o zdravotnú výchovu pacientov, ich príbuzných a verejnosti, spríjemniť liečebný pobyt pacientov, skultúrniť prostredie lôžkového oddelenia a odborných ambulancií, podporovať vzdelávanie pracovníkov hematologického oddelenia.

  Našu činnosť môžete finančne podporiť na č. účtu:  VÚB IBAN SK 5002 000000000040035312

  Kontakt: MUDr. Eva Králiková
  tel.č. 048/441 2764, 2762
  e-mail: ekralikova@nspbb.sk

  Vedenie kliniky / oddelenia

  MUDr. Alexander Wild, PhD.

  Pracovisko klinickej hematológie, Primár hematologického oddelenia, Odborný zástupca

  MUDr. Eva Králiková

  Zástupca primára hematologickej kliniky, Lekárka