Neurochirurgická klinika SZU

Domov / Neurochirurgická klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Neurochirurgické pracovisko v Rooseveltovej nemocnici vzniklo ako prvé v oblasti stredoslovenského kraja. Bolo založené v roku 1986 prof. MUDr. Miroslavom Galandom, CSc. Najskôr ako pracovisko pri chirurgickom oddelení, v roku 1991 už ako samostatné oddelenie, od roku 1999 ako klinika SPAM a od roku 2006 ako klinika SZU. Klinika má 30 lôžok, z toho 5 je JIS a jedno nadštandardné lôžko. K dispozícii sú dve operačné sály. Prvá je špeciálne vybavená s operačným mikroskopom, neuronavigáciou, zariadením pre peroperačný neurofyziologický monitoring a druhá operačná sála je pre spondylochirurgické operácie. Na klinike pracujú deviati atestovaní lekári, traja lekári v predatestačnej príprave a jeden klinický logopéd. Počet a druhy operačných výkonov narastajú. Podstatnú časť tvoria zložité operácie cievnych ochorení (operácií aneuryziem), tumorov mozgu a miechy, vertebrogénne ochorenie krčnej a driekovej chrbtice, výkony v oblasti detskej neurochirurgie a operácie periférnych nervov. Robíme špeciálne inštrumentované spondylochirurgické výkony s cieľom stabilizácie a zachovania dynamiky chrbtice. Pracovisko je známe aj v zahraničí v oblasti stereotaktickej a funkčnej neurochirurgie, minimálnej invazívnej techniky. Významná je aj aktívna účasť pracovníkov kliniky na európskych a svetových kongresoch v zahraničí, či členstvo v exekutíve európskych spoločností. Bývalý prednosta kliniky profesor MUDr. Miroslav Galanda, CSc. bol v rokoch 1999 -2007 predsedom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti. Veľký záujem o liečenie na tejto klinike nespočíva len v zavádzaní zložitých neurochirurgických operácií, ale aj v komplexnej starostlivosti o pacientov v úzkej spolupráci s inými oddeleniami nemocnice, najmä rádiodiagnostickým a OAIM.

Neurochirurgická klinika organizuje významné medzinárodné podujatia
za účasti najvýznamnejších európskych neurochirurgov:
1. Slovenský medzinárodný neurochirurgický kongres (1996)
2. Medzinárodné zimné sympózium na Štrbskom plese (2002)

Odbory kliniky:

1. Neurochirurgia

Špecializované a certifikované činnosti:

1. Cievna neurochirurgia
2. Onkoneurochirurgia
3. Stereotaktická a funkčná neurochirurgia
4. Pediatrická neurochirurgia
5. Spondylochirurgia
6. Neurochirurgia periférnych nervov