Nadštandardné služby

Domov / Nadštandardné služby

Nadštandardné ubytovanie

Výber operatéra

Pri operačnom výkone si pacient môže vybrať zdravotníckeho pracovníka – operatéra.
Cena za službu:
Výber lekára – operatéra 200,00 €,
Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

Postup v prípade záujmu pacienta o výber lekára – operatéra je nasledovný:
1. Pacient v zdravotníckom zariadení si dohodne službu, výkon.
2. Zamestnanec FNsP FDR ho oboznámi s podmienkami tejto služby a jej cenou.
3. Pred realizáciou služby, výkonu, pacient uzatvorí – ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽBY – VÝBER OPERATÉRA
4. Pacient ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽBY – ………. dostane vyplnenú so všetkými potrebnými údajmi na ambulancii, kde si poskytnutie služby, výkonu dohodol.
5. Podpisovaním ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY -……….zo strany FNsP FDR je poverený administratívny pracovník infocentra.
6. V prípade, že sa pacient rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní – Odstúpenie od zmluvy
7. Pacient zaplatí za službu, výkon vopred, najneskôr v deň realizácie samotného výkonu, v hotovosti v pokladni nemocnice alebo na bankový účet nemocnice uvedený v ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY – ………..
8. Pred realizáciou výkonu sa pacient preukáže dokladom o zaplatení (blok z registračnej pokladne, výpis z účtu a pod.).
9. Na výber lekára – operatéra sa zľava neposkytuje.