Profesijný životopis – Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.

Domov / Profesijný životopis – Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.

Meno a priezvisko: Prof. MUDr. Peter KOTHAJ, PhD.
Oddelenie: II. chirurgická klinika SZU a FNsP FDR
Pracovná činnosť: Prednosta kliniky

Stredoškolské vzdelanie:
SVŠ Metodova, Bratislava

Vysokoškolské vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Ďalšie vzdelanie:
Špecializácia v odboroch: – všeobecná chirurgia
– gastroenterologická chirurgia
– menežment a financovanie zdravotníctva
Docent v odbore chirurgia (1996)
Profesor chirurgie (2003)

Študijné pobyty :
Chirurgické oddelenie Brezno 1977 – 1978 ako sekundárny lekár

Pracovné pobyty: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA (1989)
Grant Medical Center, Columbus, Ohio, USA (1989)
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota,USA (1991)
Concord Hospital,. Syndney, Australia (1995)

Slovenská zdravotnícka univerzita: Vedúci Katedry gastroenterologickej chirurgie SZU (od 2004)

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Prezident Regionálnej lekárskej komory FNsP F.D.Roosevelta (1990 – 1994)

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská chirurgická spoločnosť – prezident 1997 – 2014
– viceprezident 2014 – doteraz

Čestný člen Českej chirurgickej spoločnosti (od 2000)
Čestný člen Chorvátskej chirurgickej spoločnosti (od 2010)

Publikačná činnosť: Za 30 rokov (1984 – 2013):

204 publikácií (z toho 10 knižných monografií a 194 vedeckých prác v časopisoch)
28 vedeckých prác bolo publikovaných v zahraničí
182 prednášok, z toho 41 v zahraničí
V roku 2001: 100 rokov Nemocnice F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici

Iné dosiahnuté úspechy:
Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o rozvoj medicíny na Slovensku (2011)

Cena predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja za rozvoj chirurgie v BBsK a výchovu nových odborníkov (2011)

Cena primátora mesta Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti chirurgie, vedeckú, výskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť (2012)

Petřivalského cena za rozvoj chirurgie udelená Českou chirurgickou spoločnosťou na kongrese v Brne (2012)