Profesijný životopis – Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.

Domov / Profesijný životopis – Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.

Meno a priezvisko: Prof. MUDr.Miroslav Galanda, CSc.
Oddelenie: Neurochirurgická klinika SZU
Pracovná činnosť: Prednosta Neurochirurgickej kliniky SZU

Stredoškolské vzdelanie:
1959-1963 gymnázium Martin
Vysokoškolské vzdelanie:
1963-1965 LF UK Bratislava, 1965-1969 LF UK Martin
Ďalšie vzdelanie:
1974 – atestácia z neurológie, ILF Bratislava; 1978 – nostrifikácia pre pobyt v USA;
1980 – atestácia zo stereotaktickej neurochirurgie, ILF Bratislava; 1980 – obhájenie vedeckej hodnosti
CSc., LF UK Bratislava; 1981-1983 kurz biomedicínskej kybernetiky ILF Bratislava; 1984 – atestácia
z chirurgie ILF Bratislava; 1986 – atestácia z neurochirurgie ILF Praha, 1992 – Karlová univerzita
Praha, menovaný docentom, 2004 – menovaný profesorom na Komenského univerzite
v Bratislave.

Študijné pobyty : Harford – USA, Moskva – Rusko, Gent – Belgicko, Bern – Švajčiarsko, Lund–
Švedsko, Verona – Taliansko. Ako profesor pozvaný na pracovné pobyty v Chicago – USA,
Montpellier – Francúzsko.

Pracovné pozície: 1969-1971 Fakultná nemocnica Martin – cirkulant; 1972-1973 II. Neurologická
klinika UK Bratislava (prof.Cigánek), príprava na neurochirurgiu; 1973-1983 Neurochirurgická
klinika LF Bratislava (prof.Nádvorník) stereotaktická neurochirurgia; 1978 – rezident na
neurochirurgickom pracovisku Hartford, Conn, USA (prof.Scoville). Od r. 1983 zamestnanec FNsP
F.D. Roosevelta Banká Bystrica. 1984-1986 špecializačný pobyt, Neurochirurgická klinika Hradec
Králové, Vojenská nemocnica Střešovice Praha. V 1986 zakladá neurochirurgické pracovisko na
Chirurgickom oddelení Rooseveltovej nemocnice Banská Bystrica – ordinár. 1991-1999 primár
neurochirurgického oddelenia v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici; od r.1999 prednosta
Neurochirurgickej kliniky SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

Publikačná činnosť: Autor viac ako 140 domácich a zahraničných publikácií v oblasti stereotaxie,
funkčnej a cievnej neurochirurgie, neuroonkológie a spoluautor učebníc Špeciálna chirurgia IV. (1995),
Princípy chirurgie II. (2010). Vyše 400 prednášok prevažne v zahraničí.

Členstvo v spoločnostiach: Predseda Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti (1999-2008).
Člen exekutívy Európskej spoločnosti pre stereotaktickú a funkčnú neurochirurgiu. Člen Európskej
a Svetovej neurochirurgickej spoločnosti. Vedecký sekretár Central European Neurosurgical Society
do roku 2002, teraz pokladník. Člen pracovnej skupiny akreditačnej komisie pri Ministerstve školstva
SR 1999-2002. Krajský odborník pre neurochirurgiu. Člen Slovenskej spoločnosti pre štúdium
a liečbu bolesti. Člen Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Iné dosiahnuté úspechy: Založil prvé neurochirurgické pracovisko v stredoslovenskom regióne,
v súčasnosti Neurochirurgická klinika SZU v Rooseveltovej nemocnici, ktorá poskytuje liečebnú
starostlivosť v plnom rozsahu v oblasti mozgu, miechy aj v spinálnej neurochirurgii. Prispel
k zavedeniu neurostimulačných metód v neurochirurgii, vypracoval metódu hĺbkovej chronickej
stimulácie v oblasti mozočka na ovplyvnenie príznakov detskej obrny, kortikálnej aj subkortikálnej
metódy stimulácie nervových štruktúr špeciálne navrhnutou elektródou pri mikroneurochirurgických
výkonoch s využitím neuronavigácie, ktoré uplatňuje najmä pri liečení zložitých tumorov či cievných
malformácií mozgu a miechy. Svoje skúseností a výsledky liečenia prezentoval na Európskych aj
Svetových neurochirurgických kongresoch i mnohých podujatiach zahraničných neurochirurgických
spoločností, často ako pozvaný prednášateľ. Zorganizoval I. slovenský medzinárodný
neurochirurgický kongres (1996), Medzinárodné chirurgické sympózia (2002,2007), ktorých sa
zúčastnili prominentní hostia z Európskej aj Svetovej neurochirurgickej spoločnosti, taktiež sedem
banskobystrických Neurochirurgických pracovných dní pre neurochirurgov a neurológov zo
Slovenska. Bol či je členom niektorých zahraničných časopisov. Kladie dôraz na vzdelávanie
stredného zdravotníckeho personálu a empatický prístup k pacientom.