Profesijný životopis – PhDr. Oľga Štípalová

Domov / Profesijný životopis – PhDr. Oľga Štípalová

Meno a priezvisko: PhDr. Oľga Štípalová
Oddelenie: Onkologická klinika SZU
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
Stredná zdravotnícka škola v Martine 1974 – 1978 odbor detská sestra.
Vysokoškolské vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Ústav ošetrovateľstva –
ošetrovateľstvo I. stupeň -1995 -1999 – Bc.
Katolícka univerzita v Ružomberku – ošetrovateľstvo II. stupeň– 2005 – 2007 – Mgr.
Lekárska fakulta UK v Bratislave – Ústav ošetrovateľstva – rigorózna skúška – 2008 – PhDr.
Ďalšie vzdelanie: Špecializačné štúdium v odbore anesteziológia, resuscitácia a intenzívna
starostlivosť – 1990.
Špecializačné štúdium SZU v Bratislave v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v onkológii – 2002.

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici – externá
pedagogická činnosť – mentorstvo, prednášky – onkologické ošetrovateľstvo.

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Od 1.7.1978 do 31.12.1994 detská klinika NsP Bystrica Bystrica, JIS.

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska spoločnosť, sekcia sestier pracujúcich v pediatrii.
Slovenská lekárska spoločnosť, sekcia sestier pracujúcich v onkológii.

Iné dosiahnuté úspechy:
Odborný garant ošetrovateľskej starostlivosti FNsP FDR pre profesiu sestra.