Profesijný životopis – PhDr. Monika Matošová

Domov / Profesijný životopis – PhDr. Monika Matošová

Meno a priezvisko: PhDr. Monika Matošová
Oddelenie: II. KAIM SZU
Pracovná činnosť: vedúca sestra II. KAIM SZU

Stredoškolské vzdelanie: r. 1989 – Stredná zdravotnícka škola, Zvolen

Vysokoškolské vzdelanie:
r. 2007 – II.st. VŠ – TU v Trnave odbor ošetrovateľstvo
r. 2012 – rigorózna skúška v študijnom odbore ošetrovateľstvo
VŠ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŹBETY V BRATISLAVE

Ďalšie vzdelanie:
r. 2008 – Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov na stredných
zdravotníckych školách, UK v Bratislave, PF

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
r. 2000 – 2008 – Záchranná a dopravná zdravotná služba
RC&T Detva, pracovné zaradenie sestra posádky RZP, RLP, externý
pracovník

Členstvo v odborných spoločnostiach:
r. 2001 – Členka sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne.
Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka Slovenskej
lekárskej spoločnosti.
r. 2004 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ( SK SaPA)
r. 2006 – 2010 – predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
medicíne. Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka
Slovenskej lekárskej spoločnosti.
r. 2016 – 2019 – predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
medicíne, Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, org. zložky
Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Iné úspechy:
1. Účastníčka finále ,,Sestra roka 2007“-kategória: sestra manažerka (r.2008).
2. Mentorská, prednášková a pedagogická činnosť:
Stredná Zdravotnícka škola v Banskej Bystrici a Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica
4. Členka pracovnej skupiny AK MZ SR pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
pre zdravotnícke povolanie sestra.
5. Ocenenie ,,BIELE SRDCE“ SKSaPa (r.2012)