Profesijný životopis – PhDr. Elena Drapáčová

Domov / Profesijný životopis – PhDr. Elena Drapáčová

Meno a priezvisko: PhDr. Elena Drapáčová
Oddelenie: II. Gynekologicko – pôrodnícka klinika SZU
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Martina Kukučína Revúca 1981-1985
Nadstavbové štúdium SZŠ Michalovce – odbor: ženská sestra 1985 – 1987

Vysokoškolské vzdelanie:
UMB, Fakulta humanitných vied, odbor filozofia v špecializácii etika – 2005, titul: Mgr.
UMB, Fakulta humanitných vied, odbor etika – 2007, titul: PhDr.
KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, odbor pôrodná asistencia – 2008, titul: Bc.

Ďalšie vzdelanie:

Špecializácia – Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, SZU Bratislava – 2006
Osvedčenie – Humánny manažér, Centrum aplikovanej etiky Banská Bystrica – 2005
Osvedčenie – interný audítor pre oblasť kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 – 2009
Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
SZU – mentorka odbornej praxe, prednášajúca gyn.a pôr. ošetrovateľstvo
Hlavný odborník MZ SR pre pôrodnú asistenciu – 1.1.2015
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Interný audítor pre oblasť kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 – 2009
Licencia – odborný zástupca v povolaní pôrodná asistentka pre poskytovateľa ZS FNsP
F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Členstvo v SKSaPA
Členstvo v Sekcii manažmentu v ošetrovateľstve
Člen komisie pre vykonávanie interného auditu so zameraním na poskytovanie
ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a vedenie ošetrovateľskej
dokumentácie pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Prednášková a iná činnosť:
I. Perinatologický deň Prešov: „Manažment starostlivosti pri viacplodovej tehotnosti“, E. Drapáčová – 24.4.2009
XIV. kongres SGPS Poprad: „Intrauterinná transfúzia plodu“, E.Drapáčová, J. Ondrušová – 31.5.2007
XVIII. Kongres SGPS Nitra: „ Endoskopická operatíva“, M. Kinčoková, E. Drapáčová – 13.5.2011
X .Žiarsky sesterský deň: „ Etika – základ moderného ošetrovateľstva“, E. Drapáčová – 18.3.2011
XXI. celoslovenská konferencia operačných sestier: „Endoskopia – úvodné slovo,
predstavenie gynekologickej operatívy na gyn.-pôr. klinike SZU v Banskej Bystrici“, E. Drapáčová – 29.9.2011
II. Perinatologický deň Prešov: „Pôrod koncom panvovým“ – E. Drapáčová, 29.3.2012
Program „Zlaté ruky“, Vrátna: „Endoskopia v gynekológii“ – E. Drapáčová, 24.5.2012
Odborný okresný seminár: „Práca pôrodnej asistentky a predstavenie kliniky“, E. Drapáčová – 27.9.2012
10. Celoslovenská konferencia pôrodných asistentiek s medzin. účasťou, Nový Smokovec:
„Amniocentéza“, E. Drapáčová, J. Ondrušová – 19.10.2012
Celoslovenský odborný seminár: Preklenutie rozdielov – Miléniové ciele, Bratislava:
Miléniové ciele ako súčasť zdravia, E.Drapáčová, A.Macková – 24.5.2013
– prednášky na odborných seminároch II. Gyn – pôr. kliniky SZU z oblasti gynekológie, pôrodníctva, etiky, komunikácie
– konzultačné práce – posudky diplomových prác na SZU
– účasť na kongresoch SGPS SLS a ČGPS ČLS, slovenskej a českej endoskopickej spoločnosti, konferenciách organizovaných SKSaPA
– držiteľ mnohých certifikátov z odborných vzdelávacích kurzov

Iné dosiahnuté úspechy:
Ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra – manažér