Meno a priezvisko: PhDr. Dagmar Šonkoľová
Oddelenie:
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie
Pracovná činnosť:
Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:

1992 -1996 SZŠ Lučenec, 4 ročné štúdium – všeobecná sestra.

Vysokoškolské vzdelanie:
2014 Slovenská zdravotnícka univerzita, rigorózna skúška v študijnom odbore ošetrovateľstvo
2007 – 2009 Slovenská zdravotnícka univerzita, sídlom Banská Bystrica, študijný program: ošetrovateľstvo – magisterský stupeň, EF,
2004 – 2007 Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, študijný program: ošetrovateľstvo – bakalár, EF štúdia,

Ďalšie vzdelanie:
2002 – 2003 SZU Bratislava, pomaturitná špecializácia, intenzívna starostlivosť dospelých
1999 – 2001 SZŠ Banská Bystrica, odbor: diplomovaná všeobecná sestra,


Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
2011-doteraz externý vyučujúci na SZU so sídlom v Banskej Bystrici,
2009- doteraz mentor klinických cvičení v odbore ošetrovateľstvo- denná forma,
2009- 2017 konzultant a oponent bakalárskych a diplomových prác,


Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
12/2018-07/2019 II.KAIM SZU –JIS, FNsP FDR BB –staničná sestra
05/2016-11/2018 Neurochirurgická klinika SZU, FNsP FDR BB-staničná sestra JIS+ skúsenosti v oblasti dokumentačnej činnosti /case manager/
09/1997-04/2016 Neurochirurgická klinika SZU, FNsP FDR BB – sestra lôžkového oddelenia na JIS,
1996 – 1997 NsP Ružinov, Bratislava, oddelenie: OAIM.


Publikačná činnosť:

– Ošetrovateľský obzor 2/2008, článok: Uplatnenie modelu Marthy E.Rogersovej v ošetrovateľskej praxi, spoluautor.
– Aktívna prednášková činnosť spojená so sústavným vzdelávaním pracovníkov