Profesijný životopis – MUDr. Tibor Bielik, PhD., h. doc.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Tibor Bielik, PhD., h. doc.

Meno a priezvisko: MUDr.Tibor Bielik, PhD.
Oddelenie: II.Gynekologicko – pôrodnícka klinika SZU
Pracovná činnosť: Prednosta kliniky

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium, Žilina
Vysokoškolské vzdelanie:
Lekárska fakulta UK Martin ,Všeobecné lekárstvo
Ďalšie vzdelanie:
Kvalifikačná atestácia I.a II.stupňa gynekológia a pôrodníctvo
LF UPJŚ Košice – udelenie akadem.hodnosti PhD.
Špecializácia v subšpecializačnom odbore Reprodukčná medicína
Špecializácia v subšpecializačnom odbore Onkológia v gynekológii
Kurz rekonštrukčnej panvovej chirurgie
Kurz v gynekologickej operatíve stresovej inkontinencie
Kurzy robotickej chirurgie s oprávnením vykonávať robotické operácie

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Medicínske centrum Nova Med s.r.o.Banská Bystrica, Špecializovaná gynekol.ambul,
vedúci gynekol.úseku
NsP Brezno, Gynekologicko-pôrodnícke odd.,primár odd.

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Gynekologicko-pôrodnícke odd.,vedúci lekár Perinatologického centra
Gynekologicko-pôrodnícke odd.,primár odd.

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Člen Slovenskej Lekárskej Spoločnosti
Člen Slovenskej gynekologicko-pôrodnickej spoločnosti
Člen výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
Predseda Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS SLS
Vedecký sekretár Sekcie robotickej chirurgie SLS
Člen Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne
Člen sekcie asistovanej reprodukcie
Člen sekcie gynekologickej onkológie
Člen sekcie urogynekológie
Člen ESGO (European Society of Gynaecological Oncology)
Člen AAGL (American Association of Gynecologic Laparoscopists)
Člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom V Banskej Bystrici

Publikačná činnosť:
Predseda redakčnej rady odborného časopisu Gynekológia pre prax
Člen International Board for Current Reviews, Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology

Iné dosiahnuté úspechy:

Funkcia vymenovaná MZSR:
Krajský odborník MZSR pre odbor gynekológia a pôrodníctvo pre kraj Banská Bystrica