Profesijný životopis – MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.
Oddelenie: OUCHT Pracovisko: II klinika úrazovej chirurgie SZU
Pracovná činnosť: lekár

Stredoškolské vzdelanie:
1980 – 1984 Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Vysokoškolské vzdelanie:
1984 -1990 Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko, všeobecné lekárstvo
Ďalšie vzdelanie:
1993 Slovenská Lekárska Univerzita, Bratislava, Slovensko, Atestácia 1.st. z všeobecnej chirurgie
1999 Slovenská Lekárska Univerzita, Bratislava, Slovensko, Atestácia 2.st. z všeobecnej chirurgie
2003 Slovenská Lekárska Univerzita, Bratislava, Slovensko, Atestácia z úrazovej chirurgie
2016 LF Univerzity Palackého v Olomouci, česká republika, doktorandské štúdium ukončené titulom Ph.D.

Kurzy a školenia:
2014 AO Trauma Master Course – Pelvis (Homburg, Nemecko)
2013 AO Trauma Master Course – Wrist (Basel, Švajčiarsko)
2013 Reverse shoulder arthroplasty course (Hannoverl, Nemecko)
2011 AO Trauma Masters Course – Shoulder and elbow (Lucern,Švajčiarsko)
2010 AO Trauma Masters Course in Upper Extremity (Davos, Švajčiarsko)
2009 Second French Course in Orthopedic Foot Surgery (Praha, ČR)
2006 Course of Hand Surgery (Graz, Rakúsko)
2005 Wrist Instability Course (České Budejovice, ČR)
2004 Central European Comprehensive Spine Course (Budapest, Maďarsko)
2003 AO Course on Advances in Fracture Management (Praha, ČR)
2002 Basic Educational Course of ESPEN (Hradec Králové, ČR)
2002 AO Course on Principles of Operative Fracture Treatment (Brno, ČR)
Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
2008 Školiaci pobyt v University Hospital Basel (Švajčiarsko)
2009 Školiaci pobyt v University Hospital Luzern (Švajčiarsko)
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
od 2011 Primár Oddelenia úrazovej chirurgie – traumatológie FNsP F.D.Roosevelta
2005 – 2008 Zástupca primára Oddelenia úrazovej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta – skúsenosti
s manažmentom oddelenia, zameranie na efektivitu prevádzky
2002 – 2005 Vedúci lekár JIS Oddelenia úrazovej chirurgie, konzultant úrazovej chirurgie,
skúsenosti s liečbou polytraumatizovaných pacientov, implementácia terapeutických
a diagnostických algoritmov do liečby pacientov s kraniocerebrálnymi poraneniami a polytraumatizmom
od 1999 Špecializácia na poranenia skeletu ruky v rámci Oddelenia úrazovej chirurgie vo
FNsP F.D.Roosevelta – s koncentráciou na zlomeniny distálneho rádia a poranenia karpu
1990 – 1999 Sekundárny lekár na Oddelení úrazovej chirurgie a Chirurgickej klinike FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Od 2009 AO Trauma Slovakia
Od 2009 Člen Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu
Od 2011 Člen Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky
Od 2011 Prezident Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu

Publikačná činnosť:
Viď príloha

Iné profesionálne skúsenosti:
Od 2010 externý vyučujúci na Fakulte ošetrovateľstva SZU a Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici
2014 certifikát odborne spôsobilej osoby v DRG
Od 2009 Školiteľ v postgraduálnych kurzoch zameraných na liečbu úrazov poriadaných neziskovou organizáciou AO Trauma (Švajčiarsko)