Profesijný životopis – MUDr. Peter Molnár, MBA

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Peter Molnár, MBA

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Molnár, MBA
Oddelenie: Oddelenie kvality
Pracovná činnosť: Predstaviteľ pre kvalitu

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Janka Kráľa – Zlaté Moravce 1970 – 1974
Vysokoškolské vzdelanie :
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine 1974 – 1980
Sales Manager Akademie, Wien – Ukončená udelením
akademického titulu MBA – Master of Business
Administration 2010 – 2012
Ďalšie vzdelanie:
Atestácia 1. stupňa z chirurgie, Bratislava 1984
Atestácia 2. stupňa z chirurgie, Bratislava 1990
Školenie v cievnej chirurgii – Ústav kardiovaskulárnych chorôb, Bratislava 1987
Chirurgia pankreasu a žlčových ciest – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava 1989
Pľúcna chirurgia – Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Vyšné Hágy (9 mesiacov) 1970 – 1997
Školiaci pobyt z pľúcnej chirurgie – Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Klinika hrudníkovej chirurgie LFUK, Bratislava a Podunajské Biskupice (12 mesiacov) 2002 – 2004
Školiaci pobyt: Laparoskopická chirurgia, Israelitisch Krankenhaus Hamburg, (prof. Zornig, MD, PhD) Jún – 2006

Certifikáty: Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 Osvedčenie vydané v Bratislave: 12.11.2007
Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 Osvedčenie vydané v Bratislave: 30.9.2009

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Hamad General Hospital, Department of Surger Doha, Qatar 1992 – 1996
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Funkcia: externý asistent katedry psychológie (čiastočný úväzok) 1999 – 2000

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
FNsP F.D.Roosevelta, II. Chirurgická klinika SZU, Banská Bystrica 1980 – 2006
FNsP F.D.Roosevelta, Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie
II. Chirurgická klinika SZU Banská Bystrica
Funkcia: zástupca primára 2006 – 2012
FNsP F.D.Roosevelta, Oddelenie kvality Banská Bystrica
Funkcia: Predstaviteľ pre kvalitu 2006-doposiaľ

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska spoločnosť od roku 1980
Slovenská chirurgická spoločnosť od roku 1980
Slovenská gastroenterologická spoločnosť od roku 1980
Slovenský červený kríž od roku 1980

Odborné prednášky:
Autor : 1 odborný článok v domácej literatúre
Spoluautor : 32 odborných článkov v domácej literatúre
4 odborné články publikované v zahraničnej literatúre

Prednášková činnosť:
Autor : 22 odborných prednášok na celoštátnych podujatiach
2 odborné prednášky v zahraničí
Spoluautor : 42 odborných prednášok na celoštátnych podujatiach
2 prednášky v zahraničí
Medzinárodné klinické štúdie:
As Co-Investigator
Linezolid vs. Oxacilin Sodium ( Dicloxacilin Sodium ) v liečbe infekčných ochorení kože a podkožných tkanív
Protocol Number M/1260/0055, PNU-Number – 100766 International Bio-Pharm, Prague
As Principal Investigator
A Phase III, Investigator-Blinded, Multicenter, Randomized
Study to Compare the Safety and Efficacy of Intravenous
Daptomycin with That of Vancomycin or Selected
Semisynthetic Penicilins in the Treatment of Adult Hospitalized
Subjects due at least in PART to Gram-Positive Bacteria
Protocol Number: DAP – sst9901, IND Number 57693