Meno a priezvisko: MUDr.Michal Urda
Oddelenie: OPaF
Pracovná činnosť: lekár

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 1996 – 2000

Vysokoškolské vzdelanie:
Všeobecné lekárstvo (Jesseniova lekárska fakulta UK Martin) 2000-2006

Ďalšie vzdelanie:
Spoločný internistický kmeň (SZU Bratislava) 2008
Špecializácia v odbore Pneumológia a ftizeológia (SZU Bratislava) 2011
Špecializácia v odbore Klinická onkológia (LF UK Bratislava) 2014

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
OAK SÚSCCH Banská Bystrica 2010
Centrum hrudníkovej chirurgie NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy 2011

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
2006-2019 sekundárny lekár OPaF

Študijné pobyty:
Universita Degli Studi Di Foggia, Taliansko (2005, 1 semester)
Universidad de Valladolid, Španielsko (2006, 1 mesačná stáž)

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská pneumologická ftizeologická spoločnosť
Slovenská onkologická spoločnosť

Iné úspechy:

Publikačná činnosť: