Profesijný životopis – MUDr. Michal Patarák , PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Michal Patarák , PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Michal Patarák, PhD.

Oddelenie: II. Psychiatrická klinika SZU

Pracovná činnosť: Psychiater, prednosta kliniky

Stredoškolské vzdelanie: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
Vysokoškolské vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Ďalšie vzdelanie:
Špecializačná skúška v odbore psychiatria: 2013
Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore neuropsychiatria: 2015
Výcvik relaxačno-symbolickej psychoterapie v celkovom počte 100 hodín výcviku (Inštitút pre výcvik v relaxácii a symbolickej psychoterapii): 2017
Ukončené doktorandské štúdium na Psychiatrickej klinike Univerzity Komenského, Bratislava: 2020

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
2/2008 – doteraz: II. Psychiatrická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2009 – 2011: ZVT ÚVTOS Kráľová, Banská Bystrica, väzenský lekár – psychiater
8/2007 – 1/2008: Psychiatrické oddělení, Nemocnice Znojmo
2/2007 – 7/2007: Geriatrické oddělení, NsP Havířov
7/2006 – 1/2007: Interné oddělení, NsP Havířov

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti od 6/2022
Predseda Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti v rokoch 2015-2022.
Šéfredaktor časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti od 6/2018 do 12/2022
Člen Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS od 6/2018 (2014-2018 člen dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti)
Člen redakčnej rady časopisu Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika
Vedecký sekretár Sekcie medicíny závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
Člen výboru Sekcie biologickej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
Člen dozornej rady Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
Člen Spoločnosti pre neurobiológiu, Neuropsychiatrickej spoločnosti a Slovenskej sexuologickej spoločnosti

Publikačná a prednášková činnosť:
Autor dvoch učebných monografií:
Patarák M. Úvod do psychiatrie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2021. 115 s. ISBN 978-80-89702-91-6.
Patarák M. Slovník psychiatrických termínov. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2022. 99 s. ISBN 978-80-8278-004-1.

Odborný editor slovenskej verzie knihy: Úprimná kniha – pre rodiny ľudí žijúcich so schizofréniou: Falkai P, Kálmán J, Heimkes FS, Sárkány Z. The Candid Book – for families of people living with schizophrenia. Budapest: Inspira research Ltd., 2022. 221 pp. ISBN 978-615-01-3795-7.

Ďalšia publikačná a prednášková činnosť:
Vyše 150 odborných a vedeckých publikácií vrátane abstraktov z konferencií.
Vyše 80 prednášok na domácich i zahraničných odborných podujatiach.
Vyše 80 prednášok na rôznych odborných podujatiach sponzorovaných farmaceutickými spoločnosťami.