Profesijný životopis – MUDr. Michal Patarák , PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Michal Patarák , PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Michal Patarák, PhD.

Oddelenie:  II. Psychiatrická klinika

Pracovná činnosť: Psychiater, prednosta kliniky

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Vysokoškolské vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Ďalšie vzdelanie:
Špecializačná skúška v odbore psychiatria: 2013
Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore neuropsychiatria: 2015
Výcvik relaxačno-symbolickej psychoterapie v celkovom počte 100 hodín výcviku (Inštitút pre výcvik v relaxácii a symbolickej psychoterapii): 2017
Ukončené doktorandské štúdium na Psychiatrickej klinike Univerzity Komenského, Bratislava: 2020

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
2/2008 – 2020: II. Psychiatrická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2009 – 2011: ZVT ÚVTOS Kráľová, Banská Bystrica, väzenský lekár – psychiater
8/2007 – 1/2008: Psychiatrické oddělení, Nemocnice Znojmo
2/2007 – 7/2007: Geriatrické oddělení, NsP Havířov
7/2006 – 1/2007: Interné oddělení, NsP Havířov

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Študijné pobyty:

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Predseda Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti od 9/2015
Šéfredaktor časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti od 6/2018
Člen Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS od 6/2018 (2014-2018 člen dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti)
Člen redakčnej rady časopisu Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika
Vedecký sekretár Sekcie alkoholizmu a drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
Člen dozornej rady Sekcie biologickej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
Člen dozornej rady Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
Člen Spoločnosti pre neurobiológiu, Neuropsychiatrickej spoločnosti a Slovenskej sexuologickej spoločnosti

Iné úspechy:

Publikačná činnosť:
Vyše 120 odborných a vedeckých publikácií vrátane abstraktov z konferencií.
Vyše 60 prednášok na domácich i zahraničných odborných podujatiach bez podpory farmaceutických spoločností.
Vyše 60 prednášok na rôznych sympóziách a odborných akciách, ktoré boli sponzorované farmaceutickými spoločnosťami.