Profesijný životopis – MUDr. Jozef Ulianko

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Jozef Ulianko

Meno a priezvisko: Jozef Ulianko
Oddelenie: Klinika plastickej chirurgie SZU
Pracovná činnosť: prednosta

Stredoškolské vzdelanie: 1987-1991 Gymnázium Ľ.Štúra, Zvolen

Vysokoškolské vzdelanie: 1991-1997 Jesséniova lekárska fakulta UK Martin – všeobecné lekárstvo promovaný za doktora medicíny

Ďalšie vzdelanie:

21.03.2016 absolvoval kurz Menežment a finacovanie v zdravotníctve ukočený špecializačnou skúškou
01.09.2012 doktorandské štúdium na JLFUK Martin téma: Použitie podtlaku pri fixácii meshovaných voľných kožných transplantátov
01.06.2006 špecializácia v špecializačnom odbore plastická chirurgia, SZU, Bratislava
12.04.2001 špecializácia v špecializačnom odbore chirurgia I.stupeň, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava


Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

01.09.1997-30.4.1998 Infekčné oddelenie NsP Zvolen – sekundárny lekár

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
04.05.1998- 01.10.2016, Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, t.č. Klinika plastickej chirurgie SZU, FnsP FDR Banská Bystrica – sekundárny lekár

Študijné pobyty:
Predatestačné školenia na KPCH UNBA a KPCH UNKE, kurzy a certifikované školenia u nás a v zahraničí

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Člen Slovenskej spoločnosti plastickej chirurgie
Člen Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán
IPRAS, EPRAS

Iné úspechy:
01.05.2013 Krajský odborník MZ SR pre plastickú chirurgiu pre Banskobystrický a Žilinský VÚC

Publikačná činnosť:
aktívna aj pasívna účasť na kongresoch a odborných podujatiach Spoločnosti plastickej chirurgie doma aj v zahraničí. Autorstvo a spoluautorstvo viacerých článkov v odborných časopisoch