Meno a priezvisko: MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.
Oddelenie: Neonatologická klinika SZU
Pracovná činnosť: prednostka

Stredoškolské vzdelanie:
1982-1986 Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
Vysokoškolské vzdelanie:
1986- 1992 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava odbor VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Ďalšie vzdelanie:

2018

Jesseniova lekárska fakulta, Martin, UK Bratislava

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

2016

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Špecializačný odbor

ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

2007

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií

špecializačná atestácia v odbore NEONATOLÓGIA

2002

Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave

špecializačná atestácia v odbore  DETSKÁ  KARDIOLÓGIA

1995

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve

v Bratislave  – špecializačná atestácia I. stupňa  v odbore PEDIATRIA

1986- 1992

Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

odbor VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 

Doplnkové vzdelanie          

Certifikát z detskej echokardiografie

Certifikát z detskej abdominálnej ultrasonografie

Certifikát z detskej ultrasonografie mozgu

 

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
1992-2003 NsP Zvolen – detské oddelenie – lekár oddelenia JIRS

 

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

2016- trvá

Neonatologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Prednostka Neonatologickej kliniky SZU Banská Bystrica

 

2014-2016

Oddelenie neonatológie a JIRS  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Primárka

 

2003-2014                 

Oddelenie neonatológie a JIRS  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

zástupca primára

 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Krajský odborník pre neonatológiu MZ SR
Slovenská Neonatologická spoločnosť
Slovenská Pediatrická Spoločnosť
Slovenská Kardiologická spoločnosť

Publikačná činnosť:

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 

ADF01 Nikolinyová, Jana – Zbojan, J.: Resuscitácia novorodencov – použitie vaku a

Masky In: Neonatologické zvesti. – Roč. 14, č. 2 (2010), s. 17-22. – ISSN 1335-2504

 

ADF02 Koppal, Peter – Šulaj, Ján – Galanda, Miroslav – Nikolinyová, Jana: Chirurgická

liečba intrakraniálneho krvácania novorodencov In: Pediatria pre prax. – Roč. 18, č. 5

(2017), s. 185-190. – ISSN 1336-8168

 

ADF03 Šrámková, Tatiana (55%) – Nikolinyová, Jana (20%) – Baška, Tibor

[UKOLJ162] (20%):  Is the oral glucose tolerance test standardly and correctly  In:

Lekársky Obzor. – Roč. 67, č. 5 (2018), s.  15-20

 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 

ADM01 Šrámková, Tatiana (55%) – Nikolinyová, Jana (20%) – Baška, Tibor

[UKOLJ162] (20%) – Kantarská, D. (5%): Syndróm Cri du chat u novorodenca

diabetickej matky = Cri du chat syndrome in the newborn diabetic mother In: Česko

slovenská pediatrie. – Roč. 72, č. 3 (2017), s. 182-186. – ISSN 0069-2328 Registrované

v: scopus

 

ADM02 Nikolinyová, Jana – Šrámková, Tatiana – Baška, Tibor  [UKOLJ162]:     Tranzitórna hypertrofická kardiomyopatia u novorodenca s neonatálnym abstinenčným syndrómom = Transitory hypertrophic cardiomyopathy in newborn with a neonatal withdrawal syndrome, In: Česko-slovenská pediatrie.- Roč. 73, č. 3 (2018), s. 149-153,- ISSN: 0069-2328, Registrované v: scopus

 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

AFD01 Nikolinyová, Jana: Využitie surfaktantu v liečbe syndrómu aspirácie mekónia

In: Neonatologické zvesti. – Roč. 12, č. 2 (2008), s. 56-60. – ISSN 1335-2504[Martinské neonatologické dni. 3., Martin, 7.-8.2.2008]

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

 

AFH01 Rybárová, D. – Bandošová, M. – Lovhová, E. – Nikolinyová, Jana: Problematika

peritonenálnej dialýzy v neonatológii. 7. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich

v neonatológii In: Neonatológia pre prax 6 [elektronický zdroj]. – Nové Zámky : NNPS,

  1. – Nestr. [1 s.] [CD-ROM]. – ISBN 978-80-970488-1-5 [Celoslovenský

neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou. Nové Zámky, 23.-25.11.2010]

 

AFH02 Šrámková, Tatiana – Nikolinyová, Jana – Baška, Tibor [UKOLJ162] –

Marčoková, Z.: Zdravotné komplikácie novorodencov matiek s gestačným diabetom

In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. – Bratislava : A-medi managment, 2014. – Nestr. [1 s.]. – ISBN 978-80-971836-0-8 [Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. 46., Martin, 20.-21.11.2014]

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

 

BDF01 Nikolinyová, Jana: Perzistujúci ductus arteriosus u predčasne narodeného

Novorodenca In: Pediater a nedonosené dieťa. – August (2016), s. 12-15. – ISSN 2453

9031

 

BDN Odborné práce v domácich  časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 

BDN01 Šrámková, Tatiana – Nikolinyová, Jana – Baška, Tibor [UKOLJ162] – Mošková

Milada: Galaktozémia,diagnostika a liečba v novorodeneckom veku= Galactosemia,

diagnosis and treatment in neonatal period In: Lekársky obzor. – Roč. 67, č. 1 (2018), s.

38-41. – ISSN 0457-4214

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, …)

 

BFB01 Kasperová, E. – Nikolinyová, Jana – Koppal, Peter: Epidurálne krvácanie u

Novorodenca In: 4. Popradské lekárske dni. – Poprad : Nemocnica Poprad, 2017. – S.

38-39[Popradské lekárske dni. 4., Poprad, 17.-18.2.2017]

 

BFB02 Nikolinyová, Jana – Kasperová, E. – Bíliková, N. – Šrámková, Tatiana

Mošková, Milada – Bojová, A.: Riadená hypotermia u novorodencov In: 4. Popradské

lekárske dni. – Poprad : Nemocnica Poprad, 2017. – S. 25[Popradské lekárske dni. 4.,

Poprad, 17.-18.2.2017]

 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

 

GHG01 Nikolinyová, Jana – Bíliková, N.: Ventilácia pozitívnym tlakom

In: Národný neonatologický resuscitačný program [elektronický zdroj]. – [S.l.] : [s.n.],

  1. – S. 1-13 [online]URL: http://www.neonatologickasestra.sk/resuscitacia.html