Profesijný životopis – MUDr. Diana Vološinová, PhD.

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Diana Vološinová, PhD.

Meno a priezvisko: MUDr. Diana Vološinová, PhD.
Oddelenie: Infektológie
Pracovná činnosť: primár

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium V. P. Tótha Martin

Vysokoškolské vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine 1995

Ďalšie vzdelanie:
Atestácia 1. stupňa v odbore pediatria 1998
Atestácia v odbore prenosné choroby a tropická medicína 2004
Lekárska fakulta UPJŠ Košice – udelenie akademickej hodnosti PhD. 2010


Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Detské oddelenie NsP Brezno 1995 – 1997
Klinika infektológie a geografickej medicíny Univerzitná nemocnica Bratislava 2004
Infektologická ambulancia, NsP Sliač – ÚVN SNP Ružomberok 2006-2009
Výučba SZU Banská Bystrica

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Zástupca primára Oddelenie infektológie FNsP FDR BB 1.5.2016-31.9.2016
Samostatne pracujúci lekár Oddelenie infektológie NsP FDR BB 2004-2016
Sekundárny lekár Oddelenie infektológie FNsP FDR BB Bystrica 1997-2004

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
Člen Slovenskej spoločnosti infektológov SLS, člen výboru
Člen Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Sekcia intenzívnej medicíny
Člen Slovenskej lekárskej komory, člen kontrolného výboru RLK Banská Bystrica

Funkcia vymenovaná MZ SR:
Predseda odbornej pracovnej skupiny J pre antiinfektíva na systémové použitie a antiparazitiká
Krajský odborník MZ SR pre odbor infektológia pre kraj Banská Bystrica
Člen Komisie pre tvorbu katalógu zdravotných výkonov pre odbor infektológia
Iné úspechy: Účasť v grantových projektech
VEGA – 1/3367/06 Skríning infekcie Chlamydia trachomatis u rizikových.a nerizikových skupín populácie na Slovensku – externý riešiteľ
VEGA 1/0412/09 Epidemiologické a epizootologické aspekty výskytu vybraných intracelu-lárnych patogénov u zvierat a ľudí – externý riešiteľ
CTSG EEU – 001 – Screening C. trachomatis in general population in Eastern Europe. Riešiteľ
SUM – AD – 02/1 – 00 – INT – 1 Azithromycin sequential therapy vs. cefuroxime sequential therapy in adults with community – acquired pneumonia: A multinational, open, randomized study – Investigátor

Publikačná činnosť:
1. Jarčuška, P.,Vološinová, D., Novotný, R.: Antibiotika vhodné k liečbe chlamýdiových infekcií. Sborník přednášek Mezinárodní konference k chlamýdiovým infekcím v Brně 13-15.11.2003 s.21-22, 2003
2. Jarčuška P., Schréter I., Novotný R., Kyslan K., Eliášová A., Biroš P., Meľuchová J., Foltán V., Liptáková A., Vološinová D.: Niektoré farmakoekonomické aspekty vysokoaktívnej antiretrovírusovej liečby v Slovenskej republike. MOLISA I: Medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. 2004, 18-21.
3. Jarčuška P., Liptáková A., Mantičová I., Repčáková M., Balogová L., Špiláková N., Vološinová D.: Skríning infekcií vyvolaných chlamydia trachomatis v ženskej vysokoškolskej populácii. Lekársky obzor 2/2005, str.48-51.
4. Jarčuška P., Vološinová D., Liptáková A., Balogová L., Adamkovičová E., Špiláková N.: Význam skríningu Chlamydia trachomatis vo všeobecnej a rizikovej populácii. Derma 3.tisícročia, 2005, 5: 21-24.
5. Jarčuška P., Vološinová D., Novotný R., Kristian P.: Chlamydia pneumoniae v praxi – čo potrebuje vedieť praktický lekár? Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej lekárskej komory. Roč. 16.(30.), č. 5-6 (2006), s. 115-118.
6. Jarčuška P., Novotný R., Kyslan K., Adamkovičová E., Virág L., Vološinová D., Schréter I. : Rezistencia na antiinfektíva – známe a neznáme aspekty. Slovenský veterinársky časopis. Roč. 31, č. 1 (2006), s. 37-38.
7. Lovrantová E., Vološinová D.: Muskuloskeletálne prejavy lymskej choroby. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. S1, 5/2008, roč.14.
8. Vološinová D.: Sú rotavírusy skutočne hrozbou? Algoritmy liečby – Mediforum. Sanoma Magazines. 1/2009, str. 19-21.
9. Jarčuška, P., Balogová, L., Šuleková, L., Vološinová, D. : Infekcie vyvolané chlamýdiami. Solen, Via practica 04/2009
10. Vološinová D.: CNS komplikácie po rotavírusovej gastroenteritíde. Solen Pediatra pre prax S1/2010, s.18-19.
11. Vološinová D., Jarčuška P.Výskyt C.trachomatis v skupine profesionálnych vojakov na Slovensku. Acta Chemotherapeutica. 4/2010
12. Jarčuška P., Vološinová D.: Očkovanie alebo následky profesionálnych nákaz – čo je výhodnejšie? Samedi.sk
Prednášková činnosť