Profesijný životopis – MUDr. Dáša Albertyová

Domov / Profesijný životopis – MUDr. Dáša Albertyová

Meno a priezvisko: MUDr. Dáša Albertyová
Oddelenie: Centrálny laboratórny komplex –  Pracovisko klinickej biochémie
Pracovná činnosť: samostatne pracujúci lekár

Stredoškolské vzdelanie:

1969 – 1972           Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Banskej Bystrici

Vysokoškolské vzdelanie:

1972 – 1978            Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (odbor všeobecné lekárstvo)

Ďalšie vzdelanie:

1983                       Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave (špecializačná skúška I.
stupňa v odbore klinická biochémia)

1992                       Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave (špecializačná skúška II.
stupňa v odbore klinická biochémia)

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

1983 – 1988            Stredná zdravotná škola v Banskej Bystrici, odborný učiteľ

1996 – 2000            Poliklinika Banská Bystrica, ordinár v metabolickej ambulancii

2004 – 2010            Klinické laboratórium SELAB v Hnúšti, odborný garant

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

1978                       Detské oddelenie

1979                       Novorodenecké oddelenie

1985                       Interné oddelenia a JIS

1986                       JIS chirurgické oddelenie 

Študijné pobyty: 

1986                       Nejedlého dni enterálnej výživy (Praha a Kladno)

1993                       Kurz parenterálnej výživy (Bratislava)

2000 – 2005           Kurzy zamerané na prevenciu aterosklerózy (Rajecké Teplice) 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

  • Slovenská lekárska komora
  • Slovenská spoločnosť klinickej biochémie (člen výboru)
  • Sekcia pre aterosklerózu (člen výboru)
  • Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolizmus kostí

Riešené projekty:

2005 – 2007           Slovak Lipid Community Study, VEGA 1/2345-05

Výskum kardio-metabolických rizikových faktorov v detskej populácii rómskeho a majoritného etnika (zástupca vedúceho projektu).

2004                       Liko Project (NPPZ 27-47)

Klinické testovanie doplnkových produktov železa vo výžive dojčených detí  (hodnotenie parametrov Fe3+ v plazme).

Publikačná činnosť:

Alberty, R., Albertyová, D., 2013: Serum lipid growth curves for children and ado­les­cents in predicting adult dyslipidemia (Data from the Slovak Lipid Community Study). Adv Biol Chem 3(5): 419– 426.

Alberty, R., Albertyová, D., 2013: Recommendations for diagnosis and treatment of dyslipidemia in children and adolescents. Car­dio­logy Lett 22(6): 469–470.

Alberty, R., Albertyová, D., 2012: Lipoprotein(a) in children of Asian Indian descendants and their Caucasian neighbors: The Slo­vak Lipid Community Study. Ind J Clin Biochem 27(3): 231–238. 

Pelikán S., Albertyová D., Donáth V. et al., 2010: Prechodný výs­kyt paraproteínu v likvore pri neurobo­relióze. Slov lekár 20 (4): 5–6.

Alberty, R., Albertyová, D., Ahlers, I., 2009: Distribution and correlations of non-high-density lipoprotein cholesterol in Roma and Caucasian children: The Slovak Lipid Community Study. Coll Antropol 33(4): 1015-1022.  

Albertyová D., Alberty R., 2006: C-reaktívny proteín ako marker zápalu v prevencii aterosklerózy. Ateroskleróza 10(1-2): 59.

Alberty R., Albertyová D., 2003: Physiological variation of serum lipids and apolipoproteins in middle-aged men with various hyperlipidemias. Matthias Belivs Univ Proc 3(1): 35–41.

Albertyová, D., Blazseková, M., Gábor, D., 2003: Význam a diagno­stické využitie natriuretických peptidov – stanovenie BNP v sys­téme Advia centaur. Labor Diagn 8(2-3): 18–21.

Alberty, R., Albertyová, D., 1997: Biological variation of free and total carnitine in serum of healthy subjects. Clin Che­m 43(12): 2441-2443.

Alberty, R., Albertyová, D., 1995: Biological variation in cli­nical biochemistry. Diagnóza 2: 39–43.

Alberty, R., Albertyová, D., 1993: Biological variability of twenty-five serum analytes during normal pregnancy. Clin Chim Acta 214: 245-248.