Profesijný životopis – Mgr. Estera Zmoková

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Estera Zmoková

Meno a priezvisko: Estera Zmoková Mgr.
Oddelenie: Dermatovenerologická klinika
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici
Vysokoškolské vzdelanie:
Katolícka univerzita v Ružomberku – bakalárske štúdium a Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave- magisterské štúdium
Ďalšie vzdelanie:
Diplomovaná zdravotná sestra – Banská Bystrica
Špecializačné štúdium v Bratiskave
Organizácia a riadenie zdravotníctva Košice
Úvod do zdravotníckeho manažmentu

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Členstvo v odborných spoločnostiach: SkSaPA,

Publikačná činnosť: časopis Sestra