Profesijný životopis – Ing. Ivana Sklenková

Domov / Profesijný životopis – Ing. Ivana Sklenková

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Sklenková
Osobné číslo: 761 12
Oddelenie: Úsek ekonomickej riaditeľky
Pracovná činnosť: ekonomická riaditeľka

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene
Vysokoškolské vzdelanie:
Stupeň vzdelania v národnej klasifikácii: vysokoškolské vzdelanie, II. stupňa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Tajovského 10, Banská Bystrica

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Oddelenie nákupu a logistiky – referát verejného obstarávania

Členstvo v odborných spoločnostiach: –
Publikačná činnosť: –