Profesijný životopis – Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Domov » Životopisy » Profesijný životopis – Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Pracovná činnosť: Generálny riaditeľ

OSOBNÉ ÚDAJE

+421484133967

mlapunikova(_@_)nspbb.sk

POZÍCIA Generálny riaditeľ,
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

PRAX

Od 01.04.2017 – poverená riadením FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, generálny riaditeľ
Od 10.06.2015 – do 31.03.2017 štatutárny orgán, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Od 12.12.2014 – do 10.06.2015 poverená riadením FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, štatutárny orgán
Od 01.06.2010 – do 11.12.2014 – ekonomická námestníčka FNsP F. D.
Roosevelta Banská Bystrica
Od 01.07.2005 – do 31.05.2010 – vedúca oddelenia ekonomiky, financovania a rozpočtu FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
www.fnspfdr.sk

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
1998 – 2003

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: inžinier ekonómie
Odbor: Verejná ekonomika a správa
štud. špecializácia: Manažment zdravotníctva
štúdium ukončené štátnou skúškou
Hlavné predmety: verejná ekonomika a správa, Svetová ekonomika, Manažment zdravotníctva, Manažment ľudských zdrojov, Účtovníctvo, Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Ekonomická Fakulta UMB,
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

2010 – 2012
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: MBA
Sales manager akademie, s.r.o., Kolárska 474/1, Bratislava

OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk Slovenský jazyk

Ďalšie jazyky POROZUMENIE HOVORENIE PÍSANIE
Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav
Anglický jazyk C1 C1 C1 C1 B1

Nemecký jazyk C1 C1 C1 C1 C1

Úrovne: A1/2: Používateľ základov jazyka – B1/2: Samostatný používateľ – C1/2 Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Komunikačné zručností ▪ Dobré komunikačné schopnosti nadobudnuté na jednotlivých pozíciách

Organizačné a riadiace zručnosti ▪ Organizačné schopnosti
▪ Tímový duch
▪ Flexibilita

Pracovné zručnosti ▪ Interný auditor
▪ Procesný manažment

Počítačové zručnosti ▪ Word,
▪ Excel,
▪ Power-point,
▪ Outlook

Ďalšie zručnosti ▪ Estetické cítenie
▪ Umelecké cítenie

Vodičský preukaz B

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Prezentácia

Záverečná práca MBA

Záverečná práca Ing.
▪ Dozrel čas na efektívnosť; Trend konferencia september 2014; krédo: „Nie je dôležité kto nemocnicu riadi, lekár, či ekonóm, dôležitá je ich tímová práca“
▪ Personálny audit podporných procesov Fakutlnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (2012)
▪ Návrh modelu zdravotného poistenia na Slovensku na základe výhod systému zdravotného poistenia v Nemecku (2003)