Profesijný životopis – Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Domov / Profesijný životopis – Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Pracovná činnosť: Generálny riaditeľ

OSOBNÉ ÚDAJE

Tel.: +421 48 413 3967

e-mail: mlapunikova(_@_)nspbb.sk

POZÍCIA  – Generálny riaditeľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

PRAX

Od 01.04.2017 – poverená riadením FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, generálny riaditeľ
Od 10.06.2015 – do 31.03.2017 štatutárny orgán, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Od 12.12.2014 – do 10.06.2015 poverená riadením FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, štatutárny orgán
Od 01.06.2010 – do 11.12.2014 – ekonomická námestníčka FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Od 01.07.2005 – do 31.05.2010 – vedúca oddelenia ekonomiky, financovania a rozpočtu FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
www.fnspfdr.sk

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
1998 – 2003

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: inžinier ekonómie
Odbor: Verejná ekonomika a správa
Štud. špecializácia: Manažment zdravotníctva
štúdium ukončené štátnou skúškou

Hlavné predmety: verejná ekonomika a správa, Svetová ekonomika, Manažment zdravotníctva, Manažment ľudských zdrojov, Účtovníctvo, Anglický jazyk, Nemecký jazyk

Ekonomická Fakulta UMB,
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

2010 – 2012

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: MBA
Sales manager akademie, s.r.o., Kolárska 474/1, Bratislava

OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk  – Slovenský jazyk

Ďalšie jazyky

POROZUMENIE    HOVORENIE    PÍSANIE  Počúvanie   Čítanie    Ústna interakcia    Samostatný ústny prejav
Anglický jazyk C1 C1 C1 C1 B1

Nemecký jazyk C1 C1 C1 C1 C1

Úrovne: A1/2: Používateľ základov jazyka – B1/2: Samostatný používateľ – C1/2 Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Komunikačné zručností

▪ Dobré komunikačné schopnosti nadobudnuté na jednotlivých pozíciách

Organizačné a riadiace zručnosti

▪ Organizačné schopnosti
▪ Tímový duch
▪ Flexibilita

Pracovné zručnosti

▪ Interný auditor
▪ Procesný manažment

Počítačové zručnosti

▪ Word,
▪ Excel,
▪ Power-point,
▪ Outlook

Ďalšie zručnosti

▪ Estetické cítenie
▪ Umelecké cítenie

Vodičský preukaz B

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Prezentácia ▪ Dozrel čas na efektívnosť; Trend konferencia september 2014; krédo: „Nie je dôležité kto nemocnicu riadi, lekár, či ekonóm, dôležitá je ich tímová práca“

Záverečná práca MBA ▪ Personálny audit podporných procesov Fakutlnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (2012)

Záverečná práca Ing. ▪ Návrh modelu zdravotného poistenia na Slovensku na základe výhod systému zdravotného poistenia v Nemecku (2003)