Žiadosť o poskytnutie a/alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Domov / Žiadosť o poskytnutie a/alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Vážená pani, Vážený pán,

vyplnením nasledujúcej žiadosti je možné požiadať o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie v súlade s ust. § 24 a ust. § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Po kompletnom vyplnení nasledujúcej žiadosti, jej odoslaní a následnom doručení potvrdenia na uvedený emailový kontakt bude Vaša požiadavka zaevidovaná a začneme pracovať na jej vybavení. Prosím, vezmite na vedomie skutočnosť, že vybavenie žiadosti môže trvať dlhší čas v závislosti od rozsahu požadovaných dokumentov, ale aj od toho, či sa požadované dokumenty nachádzajú na viacerých pracoviskách, prípadne v archíve. 

Kto môže získať prístup k zdravotnej dokumentácii ?

Po kompletnom vyplnení nasledujúcej žiadosti, jej odoslaní a následnom doručení potvrdenia na uvedený emailový kontakt bude Vaša požiadavka zaevidovaná a začneme pracovať na jej vybavení. Prosím, vezmite na vedomie skutočnosť, že vybavenie žiadosti môže trvať dlhší čas v závislosti od rozsahu požadovaných dokumentov, ale aj od toho, či sa požadované dokumenty nachádzajú na viacerých pracoviskách, prípadne v archíve.

V prípade potreby doplnenia informácií Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Osobné údaje žiadateľa sú spracúvané v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumentoch Informácie pre dotknuté osoby FNsP FDR BB o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú dostupné v prijímacej kancelárii a na právnom oddelení FNsP FDR BB.

Vyplniť žiadosť elektronicky : 

Fyzická osoba
(pacient, príbuzný pacienta, blízka osoba a pod.)

Právnická osoba
(určené pre orgány činné v trestnom konaní, znalcov, súdy, orgány verejnej moci, advokátov, poisťovne a pod.)