ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2022/2023

1. Zápis detí bude prebiehať v termíne 09.05. do 13.05.2022 v Súkromnej materskej škole Nám. L. Svobodu 1

2.
K zápisu je potrebné vypísať tlačivo ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

3. Zákonný zástupca dieťaťa pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ postupuje nasledovne:

Pri podávaní  žiadostí o prijatie dieťaťa sa vyžaduje osobná  prítomnosť detí; žiadosti sa podávajú osobne v Našej škôlke od 09.05.2022 do 13.05.2022 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod.


4.
Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

5.
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
– odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do bežnej materskej školy.

6. Tlačivo „ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE“ je k dispozícii na https://www.fnspfdr.sk/skolka/
Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

 

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

 

Na predprimárne vzdelávanie:

  • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.

 

Ostatné podmienky prijatia:

  • dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
  • uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú
  • ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2022/2023 vydá riaditeľka školy spravidla v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti.

 

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:

  

  • základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
  • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
  • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky);
  • má si poznať svoje veci;
  • malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

 

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom 

emailu : urbanim(_@_)nspbb.sk 

 

image_pdfimage_print