ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  a v súlade s rozhodnutím  MŠVVaŠ SR,  bude zápis detí do Súkromnej materskej školy Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 prebiehať nasledovne:

 1. 1. Zápis detí bude prebiehať v termíne 17.05. do 21.05.2020 elektronicky a osobne.
 2. 2. K zápisu je potrebné vypísať tlačivo „Žiadosť O prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ postupuje nasledovne:

 

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; elektronickou formou alebo osobne v Našej škôlke od 17.05.2021 do 21.05.2021 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. Vypísané a preskenované žiadosti posielajte na email : urbanim(_@_)nspbb.sk

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

 1. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do bežnej materskej školy.

 1. Tlačivo ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE je k dispozícii na https://www.fnspfdr.sk/skolka/

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

 

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.

 

Ostatné podmienky prijatia:

 • dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
 • uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú
 • ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022 vydá riaditeľka školy spravidla v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti.

 

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:

  

 • základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
 • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
 • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky);
 • má si poznať svoje veci;
 • malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

 

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom 

emailu : urbanim(_@_)nspbb.sk

 

image_pdfimage_print