Výskumný projekt – vzor

Domov / Vzdelávanie / Výskum / Referát biomedicínskeho výskumu / Výskumný projekt – vzor

Príklad výskumného projektu

 1. Názov, meno, príp. aj inštitúcia autora.

 2. Úvod.

  Je vstupom do projektu. Často vyjadruje motiváciu autora, ktorá ho viedla k voľbe výskumného problému a jeho veľmi stručnú charakteristiku, ktorá sa v ďalších častiach rozvedie.

 3. Prehľad problematiky.

  Je založený na analýze literatúry a slúži ako zdroj inšpirácie a nápadov pri formulácii a zdôvodnení výskumného problému. Tento prehľad však nemá zahrnovať len teoretické otázky, ale aj metodológiu výskumu – ako výskum u iných autorov prebiehal, aké výskumné metódy a výskumné nástroje použili. Súčasťou je i definovanie hlavných pojmov, ak nie sú zrejmé a všeobecne známe. Prehľad literatúry má byť dobrým vstupom k vymedzeniu výskumného problému. Nemá to byť len súhrn excerpovanej literatúry.

 4. Výskumný problém, výskumné otázky a hypotézy.

  Sú hnacím motorom výskumu. Majú vyplynúť z analýzy oblasti, z literárneho prehľadu problematiky. Skúmateľ má preukázať, že jeho výskumný problém je hodnotný, t. j., že prinesie niečo nové, že obohatí vedecké poznanie. Z toho vyplýva, že výskumné problémy sa nielen naformulujú, ale aj zdôvodnia, t. j. vysvetlí sa, z čoho vyplynuli a ako sú zakotvené v existujúcej teórii.

 5. Výskumný súbor,

  t. j. kto bude skúmaný, aké budú kritériá výberu osôb (produktov, textov, archívnych materiálov a pod.). Projekt má obsahovať zoznam lokalít a inštitúcií a predpokladaný rozsah výskumného súboru.

 6. Výskumné metódy, výskumné nástroje.

  Vysvetlí sa ich voľba, vyjadrí sa, či ide o zhotovenie nových alebo o adaptáciu existujúcich nástrojov. Opíšu sa ich vlastnosti (objektivita, reliabilita a validita). Opíše sa spôsob ich administrácie.

 7. Organizácia výskumu.

  Zahrnuje priebeh výskumu, časové náležitosti, spôsob vstupu do terénu. Opíše sa, ako sa získa povolenie na realizáciu výskumu, súhlas skúmaných osôb (v prípade výskumu žiakov aj súhlas rodičov). Navrhne sa pilotný výskum a (alebo) predvýskum.

 8. Spracovanie dát, štatistické nástroje

  Štatistický nástroj = test alebo iný prostriedok na spracovanie výskumných dát..

 9. Financovanie výskumu.

  Ten zahrnuje rozpočet týkajúci sa jednotlivých etáp výskumu. Sú to nákupy materiálu, práca v teréne (cestovné, ubytovanie), materiál a nástroje, odmeny pre spolupracovníkov, prípadné odmeny pre skúmané osoby, spoje, energie, nájom miestností a pod. Uvedie sa možné spolufinancovanie alebo sponzori.

 10. Literatúra.

 11. Prílohy

  dotazníky, schémy, interview, testy, pozorovacie hárky atď. Formulár poučeného súhlasu skúmaných osôb.

Uvedená štruktúra výskumného projektu je modelová. Jednotlivé inštitúcie (napr. školy) a agentúry (napr. agentúry poskytujúce financie na výskum) majú obyčajne vlastné požiadavky na štruktúru a obsah výskumného projektu.

http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/volba-vyskumnej-temy/vyskumny-projekt.php?id=i5p3